CHANGE - CREATIVE BUSINESS TRANSFORMATION - ISAN ROUTE Zipevent

CHANGE - CREATIVE BUSINESS TRANSFORMATION - ISAN ROUTE

19 Nov - 25 Dec 2020
00:00 - 00:00 (UTC+7)
Creative Economy Agency (CEA)

Event Information


โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่:
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกเเบบ

Creative Business Transformation with Design Thinking for Local Enterprise - ISAN CREATIVE FESTIVAL 2021

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเเละนักสร้างสรรค์ในจังหวัด ขอนเเก่น สกลนคร เลย อุบลราชธานี ขอนเเก่น นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกเเบบเพื่อร่วมค้นหาต้นเเบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) เพื่อตอบโจทย์ตลาดและเพิ่มมูลค่าธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

เอกสารรายละเอียดกิจกรรม shorturl.at/hpsvE

พรีเซนเทชั่นกิจกรรม shorturl.at/dxyS4เปิดรับสมัครเพียง 25 ธุรกิจเท่านั้น

วันนี้ - 25 ธันวาคม 2563
สมัครก่อน มีสิทธ์ก่อน!

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

ผู้ประกอบการจะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ นักสร้างสรรค์ เเละการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. พัฒนาองค์ความรู้การบริหารธุรกิจสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ สินค้า และบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

 2. พัฒนา New Business Model ต่อยอดธุรกิจสินค้าเเละบริการในภูมิภาคโดยกระบวนการถ่ายทอดเเละส่งเสริมเนื้อหา (Storytelling) เชื่อมโยงสินทรัพย์ด้านวัฒนธรรมเเละความคิดสร้างสรรค์ในพื้นที่ให้เป็นสินค้าเเละบริการที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเเละมีความเป็นสากล (25 ราย)

 3. งบสนับสนุนสำหรับจัดทำต้นเเบบเพื่อการทดสอบตลาด (10  ราย)

 4. รับการปรึกษาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อต่อยอดธุรกิจ (10 ราย)

 5. พื้นที่การจัดเเสดงเพื่อทดสอบตลาด สร้างโอกาสและยกระดับมูลค่าธุรกิจ สินค้า เเละบริการ  (10 ราย)

 6. เข้าถึงช่องทางการตลาดเเละการประชาสัมพันธ์อื่นๆ จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เเละพันธมิตร (10 ราย)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้ประกอบการเเละนักสร้างสรรค์ที่มีสถานประกอบการในจังหวัด ขอนเเก่น สกลนคร เลย อุบลราชธานี ขอนเเก่น นครราชสีมา
 2. ผู้ประกอบการเเละนักสร้างสรรค์ในประเภทธุรกิจดังต่อไปนี้
  ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจบริการ
  1. ธุรกิจท่องเที่ยว
  2. ธุรกิจร้านอาหาร / ร้านกาเเฟ
  3. ธุรกิจสปาเเละบริการ
  4. ธุรกิจโรงเเรม
  5. ธุรกิจขนส่ง
  นักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  1. การออกเเบบ (Design)

  2. ศิลปะ (Visual Art)
  3. ดนตรี (Music)
  4. การเเสดง (Performing Arts)

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดขอนเเก่น สกลนคร เลย อุบลราชธานี ขอนเเก่น นครราชสีมา

ระยะเวลาดำเนินงาน

พฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564


กิจกรรมในโครงการ

ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เเก่ผู้ประกอบการให้สามารถสร้างธุรกิจให้รองรับกับการเปลี่ยนเเปลงของผู้บริโภคเเละการดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ ให้เป็นธุรกิจ สินค้า และบริการเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ด้านวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ในพื้นที่ ผ่านการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเเละนักสร้างสรรค์

 1. กิจกรรมอบรมสัมมนา: การพัฒนาศักยภาพธุรกิจผ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกเเบบ เพื่อกระตุ้นการปรับตัวเเละพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
  - การเพิ่มภูมิคุ้มกันธุรกิจด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  - พลิกธุรกิจหลังสถานการณ์โควิด
  - สร้าง Experience Economy เเละสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจทั้ง Offline และ Online

 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ:แนวโน้มผู้บริโภคเเละการความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความเข้าใจเเละกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้อง (Empathy & Define) 
  - กิจกรรม Focus Group เพื่อให้เข้าใจความต้องการผู้บริโภค (Insight)
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Trend เเละพฤติกรรมผู้บริโภคจากภาคธุรกิจ
  - กำหนดเเนวทางการพัฒนาธุรกิจ   

 3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ: สร้างเเนวความคิดใหม่ตามเเนวทางพัฒนาธุรกิจเเละต้นเเบบสินค้า/บริการ (Ideate & Prototype)
  - ร่วมกับผู้บริโภคเเละนักออกแบบ/นักสร้างสรรค์ในการสร้างเเนวความคิดใหม่ในธุรกิจ
  - การพัฒนาสูตรสินค้า/กระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน/ปรับการสื่อสารผลิตภัณฑ์/visual merchandising

 4. กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก: เตรียมความพร้อมสู่การออกตลาด
  - หัวข้อ Business Model เเละ Financial Model
  - หัวข้อ Branding เเละ Storytelling
  - หัวข้อ Online Marketing

 5. จัดเเสดงผลงานในงาน Isan Creative Festival 20-28 มีนาคม 2564
  -
  ทดสอบความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภค (In-Depth Interview)
  - รับความคิดเห็นเเละคำเเนะนำจากภาคธุรกิจ


ระยะเวลากิจกรรม พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564

 ช่วงที่ 1Identify Potential Businessesพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
 ประชาสัมพันธ์ Open Call ผู้ประกอบการพฤศจิกายนธันวาคม
 กิจกรรมสัมมนา ( Talk) 100 ราย15 ธันวาคม
 คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 25 ราย (5 พื้นที่ๆละ 5 ราย) พฤศจิกายนธันวาคม
 ประกาศผลผู้ประกอบการ28 ธันวาคม
ช่วงที่ 2

Design Thinking Workshop (Empathy & Define) 2 วัน

มกราคม 2564
 

- Workshop การทำ Focus Group
-
หา Insight ผู้บริโภคอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Trend
- กำหนดเเนวทางพัฒนาธุรกิจ (Brief)

มกราคม
ช่วงที่ 3

Design Thinking Workshop (Ideate & Prototype)  2 วัน

มกราคม  - กุมภาพันธ์ 2564

 Workshop ร่วมกับผู้บริโภค/นักสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเเนวความคิดใหม่ในธุรกิจมกราคม
 

คัดเลือก ผู้ประกอบการ 10 ราย (5 พื้นที่ๆละ 2 ราย)

มกราคม
 พัฒนาต้นเเบบธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ 10 รายที่ได้คัดเลือกมกราคม -  กุมภาพันธ์
ช่วงที่ 4

Online Business Consultation (5 พื้นที่ๆละ 2 ราย)

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

 หัวข้อ Business Model เเละ Financial Modelกุมภาพันธ์ -มีนาคม
 หัวข้อ Branding / Storytellingกุมภาพันธ์ -มีนาคม
 หัวข้อ Online Marketingกุมภาพันธ์ -มีนาคม
ช่วงที่ 5Market Testing/Isan Creative Festival มีนาคม 2564
 เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ในเทศกาล Isan Creative Festival เพื่อทดสอบตลาดและต่อยอดธุรกิจหกับเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ20 - 28 มีนาคม

หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม วันและเวลาตามความเหมาะสมในเเต่ละพื้นที่

 

*เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม(สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม)

 1. ผู้ประกอบการได้ชําระค่าประกันสิทธิบริษัทละ 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน)เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการจะได้รับเงินประกันสิทธิ์คืนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามการนัดหมายอย่างครบถ้วน หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอสงวนสิทธิในการยึดเงินประกันสิทธิ์ จํานวน 3,000 บาท
 2. ผู้ประกอบการสามารถจัดสรรเวลานัดหมายของทุกฝ่ายและดําเนินการตามกําหนดการของกิจกรรม

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร ที่นี่ 
 2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนธันวาคม 2563
 3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะวางเงินมัดจำเพื่อยันยันการเข้าร่วมเ เละจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล Saisarang.i@cea.or.th หรือ โทร. 081-804-4758
ในวัน-เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 17.00 น.


Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.