ETDA | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ background Zipevent

All Events


No upcoming events.
You can view past events by changing the above filter

ArticleETDA | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

<p>สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เดิมมีสถานะเป็นองค์การมหาชน เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ</p>