Material Trends Zipevent

Material Trends

6 Feb 2020
11:00 - 12:30 (GMT+7)
TCDC Bangkok
Art & Design
Business
Education
Industrial

Event Information


การเสวนา Material Trends

ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองเทรนด์และอนาคตของวัสดุจากนักวิจัย ผู้พัฒนา และผู้ผลิต ด้วยปัจจัยความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปซึ่งส่งผลต่อการอยู่รอดในอนาคตที่ทุกคนต้องปรับตัว การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีในด้านต่างๆ จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Circular Economy, Wellness, New Waste และ Next generation Bio-based เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นในการเสวนา

  1. ภาพรวมของวัสดุในอนาคต
  2. การพัฒนาวัสดุใหม่ที่ช่วยลดขยะโลก รวมถึงเทรนด์ของการเก็บรวบรวมวัสดุที่ยั่งยืนสำหรับอาคาร
  3. มุมมองเกี่ยวกับวัสดุกระจกในอนาคตทั้งของไทยและต่างประเทศ ความพยายามนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาตอบโจทย์การใช้งานในอนาคตมากขึ้น
  4. วัสดุชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์ (กราฟีน) ที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนได้

กิจการนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการ
  • นักออกแบบ
  • นิสิต นักศึกษา
  • บุคคลทั่วไป

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับสมัครจำนวน 150 คน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 - 12.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ

กำหนดการ

10.30 – 11.00       ลงทะเบียน

11.00 – 12.10       การเสวนา “Material Trends” โดย

                            1) ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี
                                ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
                                สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

                            2) คุณทิพทับทิม ภูมิพาณิชย์ สถาปนิกวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

                            3) คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด

                            4) คุณคมกฤช สัจจาอนันตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Haydale (Thailand) Co., Ltd.

12.10 – 12.30       Q&A

*หมายเหตุ: สามารถจอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speakers

 

ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ

ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จบปริญญาเอก สาขาโลหะวิทยา ภาควิชาวัสดุศาสตรและวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแหงรัฐจอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นนักวิชาการ อนุกรรมการคัดเลือกรายการสารดคีและสาระประโยชน์ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) และเผยแพร่งานเขียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

คุณทิพทับทิม ภูมิพาณิชย์

สถาปนิกวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน RISC เคยมีผลงานการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่อง ประสิทธิภาพแสงธรรมชาติจากการติดตั้งอุปกรณ์กันแดดและหิ้งสะท้อนแสงเพื่อความสบายในการมองเห็นและประหยัดพลังงาน มีประสบการณ์ Workshop “Intervention in Hiroshima 2009” ที่ประเทศญี่ปุ่น และ “A Simple guide to Zero Waste Living” จัดโดย TED x Bangkok Adventures 2018”

คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยเทคโนกลาส (BSG GLASS)

BSG GLASS ดำเนินกิจการด้านการออกแบบและแปรรูปกระจก เพื่อใช้สำหรับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยได้พัฒนาวัสดุจากส่วนผสมที่ได้เศษกระจกที่เหลือในโรงงาน ออกมาเป็นวัสดุใหม่เพื่อใช้ ในการตกแต่งและนำไปใช้งานในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง

คุณคมกฤช สัจจาอนันตกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท Haydale (Thailand) Co., Ltd. ผู้นำด้านวัสดุชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์ (กราฟีน) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เบาเหมือนแผ่นฟอยล์แต่แกร่งเหมือนเพชร เมื่อนำไปใส่ในหมึกนำไฟฟ้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการนำไฟฟ้าและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้


Non member


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

Material Trends

Sales until
06 Feb 2020 12:30

FREE

Sales ended

Sales until: 06 Feb 2020 12:30

Promo Code:


Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.