Thailand Creative Digital Content 2016 Zipevent

Thailand Creative Digital Content 2016

22 Aug 2016
08:00 - 18:00 (UTC+7)
โรงแรมคอนราด

Event Information


           ปัจจุบัน ดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content) เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอยู่ในอุตสาหกรรมแทบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ แอนิเมชั่น เกม อีเลิร์นนิ่ง เพลง สื่อสิ่งพิมพ์ การสื่อสาร การออกแบบแขนงต่างๆ หรือแม้กระทั่งการศึกษา ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า “Digital Content” เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์และต่อยอดในธุรกิจด้านต่างๆได้อย่างไม่จำกัดและถือเป็นการรวมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะเนื่องจากการใช้ทรัพยากรมนุษย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Human Capital) ที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างรายได้กลับเข้าประเทศได้อย่างมหาศาล    

          ในขณะเดียวกัน ประเทศไทย มีกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้าน Digital Content ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อด้วยมัลติมีเดียผสมกับเทคโนโลยีและต่อยอดให้ Content เป็น Application สร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเติบโตแบบ S-Curve ตามทิศทางที่ภาครัฐกำลังผลักดัน และสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุน Digital Economy และ Digital Content ของภาครัฐอีกด้วย

          อย่างไรก็ดี ปัจจัยสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของชาติด้วย Digital Content และการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Digital Connection นั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาที่ตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ      

          ในการนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ Creative Digital Economy ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย กำหนดจัดงาน Thailand Creative Digital Content 2016 “Content is King, Application is Queen” ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. และร่วมกับ Korea Creative Content Agency: Kocca จัดงาน K-Content Showcase & Business Matching ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมคอนราด    ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดย Kocca จะนำนักธุรกิจชั้นนำด้านดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิง ทีวี แอนิเมชั่น แคแรคเตอร์ เกม (Mobile & Smart Device) รวมกว่า 25 บริษัท พร้อมทั้ง เครือข่ายพันธมิตรประเทศ CLMV มาเพื่อจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย

รายละเอียดของงานในวันที่ 24-26 สิงหาคม แยกเป็นวันได้ดังนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 Creative Digital Content Seminar & Networking

  • ช่วงเช้า : รับฟังปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการส่งเสริม Digital Content ของประเทศ” จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร. อุตตม สาวนายน และรับฟังบรรยายพิเศษ “Building Korean Creative Content Industry” โดย Mr. Kim Rak Kyun KOCCA และ “Grand Digital Thai POP” โดย คุณปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย นายกสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย
  • ช่วงบ่าย : รับฟังเสวนาพิเศษ “การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของชาติด้วย Digital Content” โดย กูรูชั้นนำของประเทศด้านคอนเทนต์และ “ขับเคลื่อนธุรกจิด้วย Digital Connection”

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป จำนวน 200 ท่าน

 

กำหนดการวันที่ 25 สิงหาคม 2559 K-Content Showcase & Business Matching

  • ช่วงเช้า : รับฟังสัมมนาเกี่ยวกับการส่งเสริมนโยบาย CO-PRODUTION อุตสาหกรรมคอนเทนต์ของเกาหลีและประเทศในอาเซียน
  • ช่วงบ่าย : การนำเสนอผลงานบริษัทเกาหลีและการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ ระหว่างนักธุรกิจเกาหลี และนักธุรกิจไทยและอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย : นักธุรกิจเกาหลี และนักธุรกิจไทยและอาเซียนจ านวน 80-100 บริษัท

  • ช่วงเย็น: Welcome and Networking Dinner

กลุ่มเป้าหมาย : นักธุรกิจเกาหลี และนักธุรกิจไทยและอาเซียน ประมาณ 200 คน

กำหนดการวันที่ 26 สิงหาคม 2559 K-Content Showcase & Business Matching

  • ช่วงเช้า : การนำเสนอผลงานบริษัทเกาหลีและการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ ระหว่างนักธุรกิจเกาหลีและนักธุรกิจไทย
  • ช่วงบ่าย : การจับคู่เจรจาทางธุรกิจ ระหว่างนักธุรกิจเกาหลี และนักธุรกิจไทยและอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย : นักธุรกิจเกาหลี และนักธุรกิจไทยและอาเซียนจ านวน 80-100 บริษัท


Register


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

ลงทะเบียน / Register

ลงทะเบียน / Register Thailand Creative Digital Content 2016

Sales until
26 Aug 2016 18:00

FREE

Sales ended

Sales until: 26 Aug 2016 18:00

Promo Code:


Location Details


โรงแรมคอนราด

LOCATION

87 ถนนวิทยุ Witthayu Rd แขวงลุมพินีLumphini, เขตปทุมวัน Pathum Wan Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

"เสริมสร้างและพัฒนา ทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจ..เราจะเป็นผู้นำการพัฒนา"