Thailand Aerospace Youth Forum Zipevent

Thailand Aerospace Youth Forum

14 Sep 2018
08:30 - 16:00 (UTC+7)
Space Inspirium

Event Information


 

THAILAND AEROSPACE YOUTH FORUM

ครั้งที่ 2

จัดโดย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างจินตนาการและทักษะที่จำเป็นให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อรองรับการรังสรรค์นวัตกรรมจากอวกาศสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงร่วมกับพันธมิตรกำหนดจัดการประชุม THAILAND AEROSPACE YOUTH FORUM ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกเสริมสร้างทักษะความสามารถของคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Thailand Aerospace Youth Forum (TAYF) เป็นเวทีสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด รวมถึงนำเสนอผลงานจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ผสมผสานกระบวนการการเรียนรู้แบบ STEM ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นการคิดอย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด "เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ"

เยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะได้ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ภายใต้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ ยังจะได้รับแรงบันดาลใจจากการเล่นหรือการทดลอง ที่จะแปรเปลี่ยนสู่การทักษะแห่งการพัฒนาเทคโนโลยี ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่เชิงพานิชย์ กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการประเทศชาติต่อไปในอนาคต

THAILAND AEROSPACE YOUTH FORUM ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความสามารถของเยาวชนจากทุกระดับและกลุ่มความสนใจ ดังต่อไปนี้

กิจกรรม Inspired Talk

            เป็นการพูดเพื่อจุดประกายความคิดให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย และสร้างแรงบัลดาลใจให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าว ผ่านการเรียนรู้และจิตนาการที่ไร้ขอบเขตของโลกปัจจุบัน ซึ่งนำเสนอโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชน ประกอบด้วย

  • นายพร้อม เสือทิม ตัวแทนนักวิจัยเยาวชนที่ส่งการทดลองไปผลิตอาหารบนอวกาศ
  • นายหม่อง ทองดี แชมป์ร่อนเครื่องบินกระดาษและยุวทูตประจำกระทรวง​วิทยา​ศาสตร์​
  • นายณัชธกฤษณ์ สาระไชย เยาวชนผู้บันทึกความทรงจำทางอากาศ ภารกิจ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง
  • นายกรทอง วิริยะเศวตกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง CO เว็บไซต์ด้านอวกาศโดยกลุ่มเยาวชนไทย ที่ได้รับรางวัล Best New Blog จากงาน Thailand Best Blog Awards 2017

กิจกรรม STEM DRONE PROJECT

            STEM Drone Project หรือ การประกวดโครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ เป็นการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขที่ประยุกต์ใช้โดรนเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ตามหลักของการคิดวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ภายใต้การให้คำปรึกษาจากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

            โครงงานที่ได้จากกิจกรรมนี้จะมีการถ่ายทอดสู่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นต้นแบบของการส่งเสริมการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเรียนการสอนแบบ STEM ที่เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านวิศวกรรมอากาศยาน และการคิดวิเคราะห์เชิงภูมิสารสนเทศ

            ชิงโล่รางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา มูลค่ารวม 150,000 บาท

 

กิจกรรม YOUTH PRESENTER

            เป็นการประกวดการนำเสนอแนวคิดทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศระดับเยาวชน เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนแนวคิดและจิตนาการด้วยการนำเสนอตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งปีนี้เป็นการประกวดแนวคิดในหัวข้อ "นวัตกรรมใหม่จากอวกาศสู่ชีวิตประจำวัน"

 

กิจกรรม APRSAF-Thailand Youth Poster (ประกวดวาดภาพจากแรงบันดาลใจ)

            กิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ ระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปีจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการคัดเลือกภาพวาดตัวแทนประเทศไทยส่งเข้าสู่การประกวดภาพวาดระดับนานาชาติ หรือ APRSAF Poster contest ระหว่างการประชุม APRSAF ครั้งที่ 25 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2561

 

กิจกรรม The master debate on stage

เป็นการโต้วาที ระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาด้านอากาศยานและเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยจากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิเช่น นักบิน วิศวกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ รวมถึงภาคเอกชน ที่จะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ ผลงานที่ภาคภูมิใจ รวมถึงบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจของในแต่ละท่านในสายอาชีพตนเอง

 

กิจกรรม ก่อร่างสร้างโดรน

           เป็นการสร้างอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึง (Fixed-Wing) ด้วยโฟม

กิจกรรม Space Maker Workshop

           เป็นการทดลองออกแบบและสร้างจรวดที่สามารถเคลื่อนที่จากฐานปล่อยไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้

กิจกรรม Aircraft Design Workshop

            เป็นการออกแบบและทำให้แผ่นวัสดุที่เตรียมให้ ให้สามารถบินได้ เพื่อเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการออกแบบอากาศยาน

กิจกรรม Drone Coding Workshop

เป็นการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบ STEM ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ผ่านด้วยการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนากระบวนความคิดของเยาวชนไทย

กิจกรรม Drone Mapping Workshop

            เป็นการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบ STEM ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ผ่านการสร้างแผนที่จากโดรน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนากระบวนความคิดของเยาวชนไทย

กิจกรรม Drone Traffic Workshop

            เป็นการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธและปฏิบัติการด้านการบินและอวกาศ หรือ Strategic and Operation Aerospace Research: SOAR โดยมีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม (innovation) และความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี (state-of-the-art) เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริงทั้งในภาคนโยบาย, ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนแบบครบวงจร

กิจกรรม การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

            เป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ หรือ GISTDA’s Aerospace Laboratory of eXellence and Innovation: GALAXI ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการเชื่อมโยงให้เกิดอุตสาหกรรมการบินและอวกาศสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการทดสอบมาตรฐาน โดยห้องปฏิบัติการฯ ได้ผ่านการตรวจรับรองแล้วเสร็จ ซึ่งนับเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานด้าน Aerospace AS9100D และอยู่ระหว่างการขอรับมาตรฐาน ISO/IEC17025

Location Details


Space Inspirium

LOCATION

Thung Suk La, Si Racha District Chon Buri, 20230 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


QSNCC NEO

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. (NEO) is an experienced, full-fledged Professional Exhibition Organizer (PEO) handling both domestic and international events, often in conjunction with event partners.