Smart It Up: Smart Talk #1 FoodTech ​เทคโนโลยีด้านอาหารเพื่ออนาคต Zipevent

Smart It Up: Smart Talk #1 FoodTech ​เทคโนโลยีด้านอาหารเพื่ออนาคต

27 Oct 2021
13:00 - 15:30 (UTC+7)
Online Event

Event Information


Smart It Up: Smart Talk #1 FoodTech เทคโนโลยีด้านอาหารเพื่ออนาคต

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น.
รับชมผ่านช่องทาง AIS D.C. และ TCDC Facebook Fanpage

     การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของระบบและการบริการต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่ภาคการผลิต แปรรูป การจัดจำหน่าย ไปจนถึงการให้บริการธุรกิจร้านอาหาร ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้บริโภคด้วยระบบการดูแลในร้านอาหารเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า และเพื่อรองรับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยเทรนด์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (FoodTech) ไม่ว่าจะเป็น การบริโภคผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากธรรมชาติที่มาทดแทนโปรตีนจากสัตว์ การพัฒนาอาหารสังเคราะห์โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพที่ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิต การออกแบบอาหารโดยอาศัยข้อมูลสุขภาพ และการจัดการธุรกิจอาหาร ล้วนแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการการออกแบบและการพัฒนาธุรกิจอย่างมาก

     AIS D.C. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ธุรกิจ เทคโนโลยี และการออกแบบ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาและสร้างการเรียนรู้พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “FoodTech เทคโนโลยีด้านอาหารเพื่ออนาคต” เพื่อพูดคุยในประเด็นเรื่องความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหาร และการปรับตัวสำหรับรับมือกับนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นสตาร์ทอัพในธุรกิจอาหาร จะร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน พร้อมแบ่งปันกระบวนการออกแบบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและอยู่รอดในสถานการณ์วิกฤติ พร้อมแผนการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ผู้ใช้มากที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในอนาคต 

 

เนื้อหากิจกรรม

ช่วงที่ 1: พูดคุยกับ AIS Start Up เรื่องทิศทางการสนับสนุนและการลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพ

ช่วงที่ 2: พูดคุยกับสตาร์ทอัพด้านอาหารในประเด็น ดังนี้

  • ศักยภาพสตาร์อัพไทยในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมอาหารกับความท้าทายและทิศทางการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
  • การใช้เทคโนโลยีและการออกแบบ จัดการธุรกิจด้านอาหาร เพื่อรองรับเทรนด์อาหารแห่งอนาคต (Future Food) 
  • กระบวนการจัดการระบบการทำงานของบริษัทในสภาวะวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
  • อัพเดทนวัตกรรมด้านธุรกิจอาหาร และแนวทางการนำเทคโนโลยีมาต่อยอดกับแพลตฟอร์มและการบริการ
  • โอกาสและความได้เปรียบของไทยในอุตสาหกรรมอาหารของโลก 

 

กำหนดการ

13.00 - 13.30 น. กิจกรรมพูดคุยช่วงที่ 1 เรื่องทิศทางการสนับสนุนและการลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพ
13.30 - 15.15 น. กิจกรรมพูดคุยช่วงที่ 2 เรื่อง FoodTech กับการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับเทรนอาหารแห่งอนาคต (Future Food)
15.15 - 15.30 น. กิจกรรมตอบคำถาม และสรุปภาพประเด็นพูดคุย

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

วิทยากร

  1. ดร.ศรีหทัย พราหมณี AIS Start Up Program Manager
  2. คุณฐากูร ชาติสุทธิผล Founder & CEO บริษัท Foodstory
  3. คุณนิศาชล ละเอียดดี General Manager บริษัท Phonenix 
  4. คุณปฐมพงศ์ ดีปัญญา CEO & Co-Founder บริษัท Dezpax 

 


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


AIS Design Centre (AIS D.C.)

AIS ร่วมกับ TCDC เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ เหล่าสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ในชื่อ AIS Design Centre (AIS D.C.) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ให้นำความสามารถนั้นไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ