การจัดแสดงวัสดุ “SOUTHERN MATERIAL – อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้” Zipevent
การจัดแสดงวัสดุ “SOUTHERN MATERIAL – อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้” Zipevent

การจัดแสดงวัสดุ “SOUTHERN MATERIAL – อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้”

10 Jul 2019 - 19 Jan 2020
10:30 - 21:00 (GMT+7)
Creative Economy Agency (CEA)
Home & Decor
Fashion
Art & Design
Business
Education

Event Information


การจัดแสดงวัสดุ “SOUTHERN MATERIAL – อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้”
10 กรกฎาคม 2562 – 19 มกราคม 2563/ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
Material & Design Innovation Center (MDIC) ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ
ค่าธรรมเนียมในการเข้า TCDC กรุงเทพฯ จำนวน 100 บาท/คน
พิเศษสำหรับสมาชิก TCDC เข้าชมฟรี

จากทรัพยากรธรรมชาติ สู่มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างความมั่งคั่งให้แก่จังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ของไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) นำเสนอตัวอย่างข้อมูลวัสดุและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการไทยในภาคใต้จำนวน 50 ราย จากโครงการสรรหาและรวบรวมตัวอย่างวัสดุและบริการในพื้นที่ภาคใต้ ในการจัดแสดงวัสดุ “Southern Material - อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างโอกาสในการเข้าถึงวัสดุท้องถิ่นของไทยให้เป็นที่รู้จัก และสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้

ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ TCDC กรุงเทพฯ ชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ความหลากหลายของวัสดุในภาคใต้ของไทย ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รวมไปถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนได้อย่างเข้มแข็ง

ไม่ว่าจะเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของหนังตะลุงบ้านลุงสุชาติไว้ในพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น หรือการถอดลายโบราณลงผืนผ้าด้วยเทคนิคการพิมพ์ผ้าปะลางิง ตลอดจนวัสดุในเชิงอุตสาหกรรมอย่างซีเมนต์ ไม้ยางพารา และวัสดุที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะทะเล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Material & Design Innovation Center (MDIC) TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02 105 7400 ต่อ 254 หรืออีเมล infomaterials@cea.or.th

----------------------------------

Material Showcase “SOUTHERN MATERIAL”
10 July 2019 – 19 January 2020/ 10.30 – 21.00 hrs. (Closed Mondays)
Material & Design Innovation Center (MDIC), 2nd FL., Back Building, TCDC Bangkok
Entry fee to TCDC Bangkok: 100 baht/person
Free entry for TCDC member

From natural resources to economic prosperity of the region.

Creative Economy Agency (Public Organization): CEA is proudly presenting the samples of materials and products from 50 Thai entrepreneurs from Southern Material Sourcing project in the showcase “Southern Material” in order to present and extend an opportunity to access the information on Thai material for business expansion.

Learn more about a different variety of Southern materials through way of life, culture and sustainable local wisdom. And find out how the unique and eco-friendly local materials can be used in product design and generate income for the community.

Whether it be a “Nang Talung Ban Lung Suchart Shadow Puppet Characters”, established with the aim of preserving the dance-drama puppet spectacle, Pha Pala Nging Batik with different unique patterns based on traditional tie-dye patterns, industrial material such as cement, parawood and value-added materials from recycled marine waste.

For more information, please contact Material & Design Innovation Center (MDIC), TCDC Bangkok, 10.30 – 21.30 hrs. (Closed Mondays), Tel. 02-105-7400 Ext. 254, Email: infomaterials@cea.or.th

 

Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.