นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "เพลินเพลิน" โดย นศ.ปริญญาโทสาขาทัศนศิลป์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Zipevent

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "เพลินเพลิน" โดย นศ.ปริญญาโทสาขาทัศนศิลป์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

1 - 30 Jun 2021
00:00 - 00:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “เพลิน เพลิน”

โดย นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564

***พิธีเปิดนิทรรศการผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live page "เพลิน เพลิน"
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 1-2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม