PAPER BLOG: บันทึกที่ยังไม่สิ้นสุดของกระดาษทำมือ Zipevent

PAPER BLOG: บันทึกที่ยังไม่สิ้นสุดของกระดาษทำมือ

16 Mar - 30 May 2021
10:30 - 19:00 (UTC+7)
TCDC Bangkok

Event Information


กระดาษ... บันทึกที่สะท้อนเรื่องราว ที่มา ศักยภาพและอัตลักษณ์ของนักสร้างสรรค์ไทย

โลกที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วนำพาเราเข้าสู่สภาวะแวดล้อมในยุคธุรกิจและสังคมแบบใหม่ ทำให้สิ่งที่เรียกว่า “กระดาษทำมือ” ดูเหมือนจะห่างไกลจากชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก แต่ตำนานความรู้ของกระดาษทำมือที่ถูกสั่งสมมายังไม่สูญหายไป กลับถูกทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Coth Studio นำเสนอเนื้อหาและเรื่องราวของ “กระดาษทำมือ” ที่ยังไม่สิ้นสุด แต่ยังถูกบันทึกต่อในชีวิตของผู้ประกอบการกระดาษ 2 ท่านในพื้นที่ภาคเหนือ คือ ปาป้า เปเปอร์ คราฟต์ และช่างกระดาษเวฬุวัน ที่จะมานำเสนอมุมมองที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระดาษ ทิศทางของกระดาษทำมือในยุคใหม่ และขั้นตอนที่แต่ละท่านได้คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรรค์สร้างและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของกระดาษทำมือ และยังความงามที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ในยุคสมัยนี้

นิทรรศการ “PAPER BLOG” ยังต้องการนำเสนอมุมมองของการพัฒนาที่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องละทิ้งเอกลักษณ์ เสน่ห์ วิธีการ หรือคุณค่าของงานทำมือ แต่หมายถึงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกันของทั้งวัสดุ และการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค เทคโนโลยีสมัยใหม่

นิทรรศการ "PAPER BLOG: บันทึกที่ยังไม่สิ้นสุดของกระดาษทำมือ"
16 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 - 19.00 น. เปิดบริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)
ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ ชั้น 2 และ Creative Space ชั้น 5 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

 


 

In an age where everything moves fast, from machinery to the digital world, we have increasingly distanced ourselves from something called “handmade paper”. Although handmade paper seems to be far from our modern routines, its legend and knowledge have yet been wiped out. Rather, it has been shaped in a more determined way.

Creative Economy Agency (Public Organization) or CEA has collaborated with Coth Studio in presenting the stories of two legendary handmade paper entrepreneurs: Papa Paper Craft and Weruwana Paper Studio, in the northern region, to illustrate how the craft of handmaking paper does not only continue but also give value in this modern age. The exhibition narrates the stories of each entrepreneur and their perspectives regarding the direction of modern handmade paper by tracing each product’s process from invention to development over the course of each entrepreneur’s life.

Beyond just showcasing the potential of Thai handmade paper, this exhibition aims to demonstrate that the age of advancing technologies does not necessarily require the rejection of handcrafting. Rather, development can even increase the value of craftsmanship, as machine-made and digital products often fail to provide the unique qualities of handmade products.

Exhibition “PAPER BLOG: The Never Ending Story of Handmade Paper”
16 Mar – 30 May 2021 at 10.30 – 19.00 hrs. (Closed Mondays)
At Material & Design Innovation Center, Fl.2 & Creative Space, Fl. 5, TCDC Bangkok

Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.