INNO - EEC กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Zipevent
INNO - EEC กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Zipevent

INNO - EEC กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

1 Apr - 1 May 2020
00:00 - 00:00 (GMT+7)
Online Event
Food & Drink
Home & Decor
Fashion
Health & Beauty
Art & Design
Business
Industrial

Event Information


 

กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ออนไลน์) - Eastern Economic
Corridor Innovation Development Online Program : (Inno-EEC)

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ชวนผู้ประกอบการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เข้าร่วมโครงการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้พร้อมจําหน่าย โดยการสนับสนุนของผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมและ
นักออกแบบเพื่อตอบโจทย์ตลาดและเพิ่มแต้มต่อธุรกิจสู่อนาคต

เปิดรับสมัครเพียง 10 ท่านเท่านั้น

วันนี้- 1 พฤษภาคม 2563 โดยผู้ที่สมัครก่อนมีสิทธ์ได้การตอบรับเข้ากิจกรรมก่อน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ มูลค่า 150,000 บาท

      ได้รับคําปรึกษาและแนวทางพัฒนานวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญให้ตอบโจทย์(Consulting Service)
      การออกแบบสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Design Development)
      เงินสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์บางส่วน (Prototype Funding )

ช่องทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจ มูลค่า 500,000 บาท

      เข้าถึงช่องทางการตลาดและจัดจําหน่ายด้วยกิจกรรมการแสดงสินค้าจากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
        สร้างสรรค์และเครือข่ายพันธมิตร เช่นงาน Bangkok Design Week, Change Pop Up Store
        รวมถึงช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์อื่น ๆ (Online/Offline Marketing Channels)
      สร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการต่อยอดธุรกิจจากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
        เครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ (Networking)
      ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์พร้อมเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแบบมืออาชีพ (Creative PR Campaign
        Content)
      ได้รับพื้นที่การประชาสัมพันธ์เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจจากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
        และเครือข่ายพันธมิตร (PR)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
2. ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด และพร้อมผลิตให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
3. เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ
 ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป สมุนไพร สุขภาพเเละความงาม
 การท่องเที่ยว สปา เเพทย์เเผนไทย
 สินค้าหัตถกรรม เเฟชั่น เครื่องเเต่งกาย ของใช้ในครัวเรือนโดยผู้ประกอบการอายุธุรกิจที่มีอายุ0-3 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. เป็นผู้ประกอบการที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้ เช่นการทํา Video Call เนื่องจากกิจกรรมนี้จะ
เป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงของสถานการณ์โควิด-19

กำหนดการกิจกรรม INNO-EEC

ช่วงที่ 1 Opencall

30 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2563      ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการ
4-8 พฤษภาคม 2563                    เเจ้งประกาศผลและยันยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ช่วงที่ 2 Business Diagnosis and Analysis by Innovation Experts (Online)

11-29 พฤษภาคม 2563                 นัดให้คําปรึกษาธุรกิจและนวัตกรรมครั้งที่ 1 ผ่านช่องทาง Online
1-26 มิถุนายน 2563                     นัดให้คําปรึกษาธุรกิจและนวัตกรรมครั้งที่ 2 ผ่านช่องทาง Online
3- 31 กรกฎาคม 2563                   นัดให้คําปรึกษาธุรกิจและนวัตกรรมครั้งที่ 3 ผ่านช่องทาง Online

ช่วงที่ 3 Research & Design Development/ Prototype by Design Experts
ช่วงที่ 4 Content, Video, Photo shoot & E-Catalog 

มิถุนายน - กรกฎาคม 2563               จัดทําเนื้อหาสําหรับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ (PR Campaign)
มิถุนายน - กรกฎาคม 2563               บันทึกวีดิโอ/ภาพถ่ายสําหรับการประชาสัมพันธ์

ช่วงที่ 5 Market Testing /Online Channel ทดสอบตลาด

17 สิงหาคม – กันยายน 2563           ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online 
20 สิงหาคม – 30กันยายน 2563       เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อทดสอบตลาดและต่อยอดธุรกิจกับเครือข่ายพันธมิตร                                                   
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม วัน และเวลาตามความเหมาะสม

*เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม (สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม)

1. ผู้ประกอบการได้ชําระค่าประกันสิทธิบริษัทละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เพื่อยืนยันการเข้าร่วม
โครงการผู้ประกอบการจะได้รับเงินประกันสิทธิ์คืน หลังการเข้าร่วมการนัดหมายอย่างครบถ้วน ส่งมอบผลิตภัณฑ์
ทีผ่านการพัฒนาในโครงการภายในเดือนกรกฎาคมและส่งรายงานยอดขายที่เกิดขึ้น 2563 เป็นทีเรียบร้อย โดย
หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอสงวนสิทธิใน
การยึดเงินประกันสิทธิ จํานวน 3,000 บาท
2. ผู้ประกอบการได้ทําสัญญาลิขสิทธ์ก่อนดําเนินการกิจกรรม
3. ผู้ประกอบการสามารถจัดสรรเวลานัดหมายของทุกฝ่ายและดําเนินการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ตามกําหนดการ

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกใบสมัครฉบับนี้ https://forms.gle/3puC9fcCG76wMZ5D7
  2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563
  3. วางเงินมัดจําเพื่อยันยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เเละจะได้รับเงินคืนเต็มจํานวน
    หลังเสร็จกิจกรรม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดกิจกรรม https://bit.ly/2xJXl8o

พรีเซนเทชั่นกิจกรรม https://bit.ly/2UPx1S8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล Saisarang.i@cea.or.th หรือ โทร. 081-804-4758
อีเมล Jeranun.s@cea.or.th หรือ โทร. 086-368-5562

ในวัน-เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 17.00 น.

 

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.