Design Incubation Program Zipevent
Design Incubation Program Zipevent

Design Incubation Program

27 Apr 2019
10:30 - 17:00 (GMT+7)
Creative Economy Agency (CEA)
Art & Design
Business
Self-Improvement
Job & Career

Event Information


­Design Incubation Program โครงการเพื่อพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่และเพิ่มทางเลือกในการจ้างงานออกแบบคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการ

โครงการ Design Incubation Program เพื่อพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ 0-3 ปี และเพิ่มทางเลือกในการจ้างงานออกแบบคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเปิดรับสมัครนักออกแบบรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนานักออกแบบไทย และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในเรื่องการใช้บริการด้านการออกแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าในสินค้าและบริการ


ประโยชน์ที่นักออกแบบจะได้รับ

องค์ความรู้ในเรื่อง Design Brief – เพื่อเข้าใจแนวทางการทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจใน Design Brief และการบรีฟงานกับนักออกแบบเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

โอกาสในการว่าจ้างงาน – นักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้รับการว่าจ้างงานจริง (หากได้รับการคัดเลือก) และตลอดระยะเวลาโครงการยังจะได้รับการโค้ชจากหัวหน้านักออกแบบ (Design Director) จากสมาคมทางด้านการออกแบบและดีไซน์สตูดิโอที่มีผลงานการออกแบบให้กับธุรกิจและองค์กรทั้งในไทยและต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

การลงทุนที่คุ้มค่าในการออกแบบ – ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับผลงานออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการและมีคุณภาพได้มาตรฐานมืออาชีพ ในงบประมาณที่ไม่สูงจนเกินไป ภายใต้หัวข้อการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) / การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) / การออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design, CI หรือ Brand Identity) โดยงานออกแบบนั้นๆ จะเป็นผลงานของนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผ่านการโค้ชจากหัวหน้านักออกแบบ (Design Director) จากสมาคมทางด้านการออกแบบและดีไซน์สตูดิโอที่มีผลงานการออกแบบให้กับธุรกิจและองค์กรทั้งในไทยและต่างประเทศ

การนำไปใช้ได้จริง – ผู้ประกอบการสามารถนำผลงานออกแบบจากในโครงการไปใช้ได้จริง โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ผู้ดำเนินโครงการ) และนักออกแบบ


รูปแบบโครงการ

  • เป็นการทำงานระหว่าง "นักออกแบบ" และ "ผู้ประกอบการ" โดยมี "หัวหน้านักออกแบบ" (Design Director) เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่สื่อสารความต้องการของผู้ประกอบการให้นักออกแบบเข้าใจ ควบคุมคุณภาพของการออกแบบให้ตรงกับขอบเขตการออกแบบ (Design Brief) และให้คำปรึกษาในการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย
  • การประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนางานของทั้งสามฝ่ายจะเกิดที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามเงื่อนไขที่ระบุ โดยจะมีการติดตามผลงานระหว่างผู้ประกอบการผ่านหัวหน้านักออกแบบ (Design Director) และนักออกแบบ ในระบบที่มีแอดมินคนกลางทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยบริหารจัดการเอกสารทางออนไลน์ให้กับคู่สัญญาของโปรเจ็กต์
  • ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับนักออกแบบและหัวหน้านักออกแบบ

กำหนดการการรับสมัคร

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและนักออกแบบเข้าร่วมโครงการ: วันนี้ - 25 เมษายน 2562

การสัมภาษณ์นักออกแบบเข้าร่วมโครงการ: วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 – 17.30 น. ณ TCDC กรุงเทพฯ (เฉพาะนักออกแบบที่สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการและนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการ: วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. ในช่องทาง FB Page: TCDC Design Incubation และการยืนยันทาง e-mail (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Design Brief Workshop ในหัวข้อต่อไป)

กิจกรรม Design Brief Workshop สำหรับผู้ประกอบการและนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการ: วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.30 – 17.00 น.* ณ Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ
*ลงทะเบียน เวลา 09.30 - 10.30 น.

ระยะเวลาของโครงการ: พฤษภาคม – สิงหาคม 2562


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าเข้าร่วมโครงการ – ผู้ประกอบการและนักออกแบบที่ได้รับคัดเลือก สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ค่าผลงานออกแบบ – ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าจ้างออกแบบให้แก่นักออกแบบ ตามอัตราและมาตรฐานที่โครงการกำหนด หลังจากจบโครงการ ผู้ประกอบการสามารถนำผลงานออกแบบจากโครงการไปใช้ได้จริง ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักออกแบบ หัวหน้านักออกแบบ และผู้ประกอบการ


วิธีการสมัคร

ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/2IhCmwR
นักออกแบบสมัครได้เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/2UowzwP


ขั้นตอนในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. หลังจากที่ได้รับใบสมัครแล้วหัวหน้านักออกแบบ (Design Director) จะทำการคัดเลือกนักออกแบบเข้าร่วมโครงการจาก Portfolio และดำเนินการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 – 17.30 น. ณ TCDC กรุงเทพฯ (สำหรับนักออกแบบเท่านั้น)
  2. นักออกแบบและผู้ประกอบการทีสมัครเข้าร่วมโครงการที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ FB Page: TCDC Design Incubation และการยืนยันทาง e-mail ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
  3. หลังจากจบกิจกรรม Design Brief Workshop ทางทีมงานร่วมกับทีมหัวหน้านักออกแบบ (Design Director) จาก 3 สมาคมการออกแบบ จะดำเนินการคัดเลือกนักออกแบบที่เหมาะสมกับการจ้างงานในรายสาขา และแจ้งผลการจับคู่นักออกแบบและผู้ประกอบการ
  4. หัวหน้านักออกแบบ (Design Director) จะทำการสรุปขอบเขตงาน งบประมาณ และกรอบเวลาในการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบกับผู้ประกอบการ
  5. ทีมงานจะทำการติดต่อกลับนักออกแบบและผู้ประกอบการ เพื่อนัดหมายมาทำสัญญาร่วมกันเพื่อเริ่มงานเป็นลำดับต่อไป

สมาคมและดีไซน์สตูดิโอที่เข้าร่วมเป็นโค้ชให้กับโครงการ

1. สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย – นำโดย สมชนะ กังวารจิตต์ ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟไดเรกเตอร์แห่ง Prompt Design ดีไซน์สตูดิโอที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Visual Identity การวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร และ นนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์ เลขาธิการสมาคมแห่งสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และ Executive Creative Director บริษัท Prompt Partners บริษัทในเครือ Prompt Design ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับธุรกิจ SMEs รวมถึง บุญฤทธิ์ อรัญกูล ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท Ihapstudio ผู้ออกแบบ Branding และบรรจุภัณฑ์ให้กับธุรกิจต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่วงการ Startup ไปจนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว

2. สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - พงศธร ละเอียดอ่อน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารของ FiF DESIGN studio ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบให้ใช้ดีและขายได้ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการแบรนด์ รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ

3.สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย – นำโดย ปริวัฒน์ อนันตชินะ และวุฒิภัทร สมจิตต์ ผู้ร่วมก่อตั้ง THE UNI_FORM Design Studio ผู้มีผลงานออกแบบให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิ Google, Agoda, King Power กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ BNK48 กนกนุช ศิลปวิศวกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Partner และ Design Director แห่ง Practical Design Studio ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิก และเจ้าของรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2015 ในหมวด Emerging Graphic Design อรรฆพงศ์ ผลประเสริฐ ผู้ก่อตั้งบริษัท ฟิล ทู จำกัด ผู้มีผลงานออกแบบให้กับ AIS, Pizza Hut รวมไปถึงสถาบันอาหารและยา (อย.) และ กันต์วี หริจันทร์วงศ์ Design Director และผู้ร่วมก่อตั้ง Wide and Narrow สตูดิโอออกแบบและที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ มีผลงานออกแบบอัตลักษณ์ให้หลากหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจแฟชั่น ร้านอาหาร และโรงแรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ Creative Business Service ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เวลา 10.30 - 17.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 118 หรืออีเมล pubate.v@cea.or.th


Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.