งานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์  “ทําดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต (Do Our Best for All)” Zipevent

งานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ “ทําดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต (Do Our Best for All)”

8 - 10 Jul 2022
09:00 - 18:00 (UTC+7)
Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld @22 Floors

Event Information


 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
(Register)

 

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ
(Register for Conferences)

 

ลงทะเบียนบริการสุขภาพ
(Register for Health Services)

 

ประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ
(หมดเขตการส่งผลงาน)

 

          จากวันก่อตั้งกรมการแพทย์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 80 ปี ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกรมการแพทย์ที่ได้มุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาระบบการแพทย์ทั้งด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตลอดจนให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ไว้อย่างยาวนาน ได้ก่อให้เกิดการจัดการระบบการแพทย์แบบใหม่ที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายโดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กรมการแพทย์ยังไม่เป็นที่รู้จักและทราบในวงกว้างกับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปมากนัก ทั้งนี้เนื่องในวาระที่กรมการแพทย์จะครบรอบ 80 ปี ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ของกรมการแพทย์ให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมการแพทย์ กองวิชาการแพทย์ สำนักงานเลขานุการกรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล และสำนักนิเทศระบบการแพทย์ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในวาระที่จะครบรอบ 80 ปีนี้ ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์กรมการแพทย์ งานสถาปนาครบรอบ 80 ปี กรมการแพทย์ งานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ และหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการแพทย์ กระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวิชาการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ของกรมการแพทย์สู่เวทีสาธารณะ ปรับภาพลักษณ์ของกรมการแพทย์ และเพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์แสดงผลงานของกรมการแพทย์ และการปรับเปลี่ยนอนาคตของกรมการแพทย์ (DMS Next Normal) เพื่อประโยชน์ของประชาชนและมนุษยชาติ ตลอดจนเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการกรมการแพทย์ในวาระครบรอบ 80 ปี ให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ผลงานของกรมการแพทย์ที่สร้างประโยชน์กับประชาชนสู่เวทีสาธารณะตลอดจนแผนการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงกรมการแพทย์ ภายใต้คำสำคัญ (Keyword) คือ Resilience Reinvention และ Humanity

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
(Register)


Location Details


Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld @22 Floors

LOCATION

999/99 Rama 1 Rd., Pathumwan Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


กรมการแพทย์ (Department Of Medical Services)