Craftsman Shift 2019 Zipevent
Craftsman Shift 2019 Zipevent

Craftsman Shift 2019

14 May - 21 Aug 2019
10:00 - 16:00 (GMT+7)
Creative Economy Agency (CEA)
Art & Design
Business
Self-Improvement
Education

Event Information


Craftsman Shift 2019

สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจคราฟต์อายุธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป

เริ่มโครงการ 14 พฤษภาคม 2562

--------------------------

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 เมษายน 2562 (รับจำนวนจำกัด 30 บริษัทเท่านั้น)
หมดเขตรับสมัคร

หลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่ต้องการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต หรือเพิ่มช่องทางการตลาดในธุรกิจคราฟต์ เน้นให้ธุรกิจของคุณมียอดขายเพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ทำให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของการดำเนินธุรกิจหัตถกรรม ก่อนจะส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในสามด้าน

Context: ที่มาและเรื่องราว
Intention: มุ่งมั่นและใส่ใจ
Skill: ทักษะ

จากความเข้าใจกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ทั้งสามด้านเพื่อนำมาปรับกลยุทธธุรกิจสำหรับการเพิ่มยอดขาย โดยผู้ประกอบการจะได้พบโค้ชเฉพาะทางในแต่ละด้าน ที่เหมาะกับการพัฒนาให้ธุรกิจคุณเติบโตไปในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 1. เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในการผลิต
 2. เพิ่มช่องทางการขายและการตลาด

เป้าหมายของโครงการ: เพิ่มยอดขาย และมูลค่าของธุรกิจให้ผู้ประกอบสร้างสรรค์

ระยะเวลาโครงการ: พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

กลุ่มธุรกิจ: กลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรม

คุณจะได้อะไรจากโครงการ

 1. เพิ่มยอดขาย
 2. ช่องทางการตลาดและการออกร้าน
 3. ทดลองตลาด กับเครือข่ายพันธมิตร (Strategic Partner) เช่น Icon Siam, Pinkoi เป็นต้น
 4. Fast Track การขอรับทุนกับโครงการของ NIA (*เฉพาะธุรกิจที่ตรงตามเกณฑ์ของ NIA เท่านั้น) 

หลักสูตรที่ผู้ประกอบการจะได้รับตลอดโครงการ  

 1. อบรมขั้นพื้นฐาน 1 ครั้ง
 2. โค้ชเฉพาะด้านดูแล 3 ครั้ง
 3. ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน 3 ครั้ง
 4. ช่องทางการตลาด และจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร


โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
(ผู้ประกอบการเลือกได้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)

กลุ่มที่ 1 : เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในการผลิต

เหมาะกับใคร

 1. ผู้ประกอบการที่มีช่องทางการขายอยู่แล้ว
 2. ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาภาพลักษณ์หรือบริการ
 3. ผู้ประกอบการที่ยังไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์/บริการของตนเองจะไปในทิศทางไหน
 4. ผู้ประกอบการที่มีออเดอร์แต่มีปัญหาในการผลิตเพื่อการส่งมอบสินค้าไม่ว่าจะเป็นด้านเวลาหรือคุณภาพ

เกณฑ์ในการคัดเลือก

 1. อายุธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 2. ผู้เข้าคัดเลือกต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่ออกแบบและผลิตเอง ไม่ใช่พ่อค้าคนกลางหรือตัวแทน
 3. ณ ปัจจุบัน มีช่องทางการขายที่ชัดเจน
 4. มีงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบและการผลิตด้วยตนเอง
 5. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มที่ 2 เพิ่มช่องทางการขายและการตลาด

เหมาะกับใคร

 1. ผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการที่ดีอยู่แล้ว และพร้อมขายแต่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด
 2. ผู้ประกอบการที่สินค้ามีแบรนด์ชัดเจน แต่ต้องการเพิ่มช่องทางการขาย (distribution channel)
 3. ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการผลิตเชิงคุณภาพและปริมาณ

เกณฑ์ในการคัดเลือก

 1. อายุธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 2. เจ้าของธุรกิจที่ออกแบบและผลิตเอง ไม่ใช่พ่อค้าคนกลางหรือตัวแทน
 3. ณ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ที่ชัดเจน พร้อมขาย
 4. มีงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงด้านการตลาด การขนส่งและการจัดแสดงสินค้า
 5. มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนรูปแบบการขาย 

ขั้นตอนการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร วันนี้ - 22 เมษายน 2562

 1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารและหลักฐานบริษัท ตั้งแต่วันนี้ – 22 เมษายน 2562
 2. ประกาศผลคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อผู้ประกอบการนำเสนอโครงการต่อกรรมการการคัดเลือกโครงการ
 3. ผู้ประกอบการนำเสนอโครงการต่อกรรมการ เพื่อคัดเลือกโครงการระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม (โดยทีมงานจะแจ้งรายละเอียดวันเวลาให้แต่ละบริษัทหลังได้รับใบสมัคร)
 4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
 5. หลังจากประกาศผลบริษัทที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะต้องวางเงินประกันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

**ผู้ประกอบการทำครบตามเงื่อนไข รับเงินประกันสิทธิ์คืน 20,000 บาท หลังจบโครงการฯ  

 

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเข้าร่วมโครงการ

 1. วางเป้าหมาย (Set Goal) ระหว่างผู้ประกอบการกับทีมผู้จัดงาน และจัดกลุ่ม Coaching
 2. เข้าโปรแกรมตลอดโครงการ
 3. Coaching: แยกกลุ่มตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ กับผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
 4. Design Incubation (บ่มเพาะการออกแบบ): ค่าออกแบบ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
 5. ผลิตต้นแบบ: ค่าผลิต ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
 6. ทดลองตลาด

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 เมษายน 2562 (รับจำนวนจำกัด 30 บริษัทเท่านั้น)
สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่
: คลิกที่นี่เพื่อสมัคร *หมดเขตรับสมัคร

กำหนดการสำหรับธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก

ช่วงที่ 1บรรยายหัวข้อ Craftsman Shift 2019:
การ (เพิ่ม) คุณค่าของผลิตภัณฑ์ 
การ (เพิ่ม) ช่องทางการขาย
14 พฤษภาคม 2562
9.30 - 17.30 น.

ห้อง Auditorium ชั้น M
(อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ
 ผู้ประกอบการพบโค้ช ครั้งที่ 115-17 พฤษภาคม 2562
 ผู้ประกอบการพบที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 (1-3 หัวข้อ)22-24 พฤษภาคม 2562
 ผู้ประกอบการพบโค้ช ครั้งที่ 228-29 พฤษภาคม 2562
 ผู้ประกอบการพบโค้ช ครั้งที่ 311-12 มิถุนายน 2562
ช่วงที่ 2ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัฑณ์ และเตรียมตัวออกตลาดช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562
 CEA และเครือข่าย จัดถ่ายภาพผลิตภัณฑ์สำหรับการขายช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2562
ช่วงที่ 3ออกตลาด และจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562
(Craft Bangkok 30 ก.ค. - 23 ส.ค.)

หมายเหตุ : รายละเอียดกิจกรรมและวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
E-mail: cbd@cea.or.th
โทร. 02 105 7400 ต่อ 126,225,147,165 (วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.30 น.)
หรือ Business Service 02 105 7400 ต่อ 133 (วันอังคาร - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 - 17.30 น.)


Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.