สูงวัย... ขยาย(ความ) Zipevent

สูงวัย... ขยาย(ความ)

19 Aug - 26 Nov 2023
10:00 - 20:00 (UTC+7)
Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

Event Information


สูงวัย... ขยาย(ความ)

Blowing up the tale of ageing society

 

 

นิทรรศการ “สูงวัย... ขยาย(ความ)” (Blowing up the tale of ageing society) เก็บรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทสังคมสูงวัย ผ่านกรอบคิด 4 มิติ ได้แก่ 1 สุขภาวะพลานามัย 2 เศรษฐกิจและนวัตกรรม 3 สังคมความเสมอภาค และ 4 สภาพแวดล้อมทางกายตลอดจนการเข้าถึง ผ่านการใช้ผลงานศิลปะและสื่อสร้างสรรค์ในการกระตุ้นความคิด การตั้งคำถาม และการปรับประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ ผ่านการตีความหมายที่หลากหลายมิติทางสังคม ผู้ร่วมสร้างสรรค์ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล (Phra Paisal Visalo) กมลลักษณ์ สุขชัย (Kamonlak Sukchai) กรกต อารมย์ดี (Karakot Arromdee) จักรวาล นิลธำรงค์ (Jakrawal Nilthamrong) จุมพล อุทโยภาศ (Chumpon Utayophat) ชาติ กอบจิตติ (Chart Korbjitti) แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์ (Dansoung Sungvornveshapan) ธนิตย์ จิตนุกูล (Thanit Jitnukul) นพวรรณ สิริเวชกุล (Nopawan Sirivejkul) พงศธร กันทะวงค์ (Phongsathorn Kanthawong) สุทิน ตันติภาสน์ (Sutin Tantipas) สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์ (Supannikar Tiranaparin) คัดสรรผลงานโดย 4 ภัณฑารักษ์ : ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ (Chainarong Ariyaprasert) วีรยา เอี่ยมฉ่ำ (Veeraya Iam-cham) อรอนงค์ กลิ่นศิริ (Onanong Glinsiri) และ สืบแสง แสงวชิระภิบาล (Suebsang Sangwachirapiban)

นิทรรศการครั้งนี้อาศัยการรูปแบบทางศิลปะร่วมสมัยและสื่อสร้างสรรค์ที่มีต่อบริบทสังคมสูงวัย นำเสนอกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ตอบสนองต่อมุมมองความแตกต่าง ทั้งด้านการรับรู้ (recognition) การทำความเข้าใจ (understanding) และการอยู่ร่วมกัน (coexistence) ของมนุษย์ทุกคนและทุกภาคส่วนบนพื้นฐานแนวคิด ‘สังคมผู้สูงวัย’ (ageing society) ในบริบทประเทศไทยเป็นการสำรวจทัศนคติที่มีต่อสังคมผู้สูงวัย ความสำคัญ และคุณค่าของประสบการณ์ในผู้สูงอายุ การส่งต่อประสบการณ์ ทักษะ ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต แรงงานสูงวัย เวลา เงื่อนไขทางกายภาพ ผู้ดูแลผู้สูงวัย รวมไปถึงการทำความเข้าใจความต้องการของผู้สูงวัยโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ 1 ศิลปะและการให้ความหมายและทำความเข้าใจช่วงวัยต่าง ๆ ของผู้สูงวัย 2 ศิลปะที่สำรวจบทบาทใหม่ของผู้สูงวัยอย่างสมวัยและสมศักดิ์ศรี 3 ศิลปะที่นำเสนอข้อกำจัดทางร่างกายของผู้สูงวัย 4 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ที่ช่วยเอื้อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ในห้องนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพ ฯ การใช้สื่อศิลปะร่วมสมัยเป็นการเล่าเรื่องเพื่อเชื่อมโยงในบุคคลแต่ละช่วงวัย และสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ อันเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างมุมมองแง่บวก ส่งเสริมกระบวนการทางความคิดและการมีส่วนร่วม การเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนสัจธรรมของชีวิต การเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย ผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงสื่อสารสาระดังกล่าวแก่ผู้ชมพิจารณาถึงความหมายของสังคมที่ผนวกรวมทุกคนในทุกระดับทางสังคม และสร้างสมดุลให้แก่สังคมในอนาคต

 

 

cr.https://www.bangkokartcity.org/exhibition-th/ageing-society

Location Details


Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

LOCATION

939 Rama I Road, Wang Mai, Pathumwan Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP