Speaker


คุณธิดารัตน์ จันทเชื้อ Zipevent

คุณธิดารัตน์ จันทเชื้อ

ศิลปินรางวัลชนะเลิศจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2558

“The Journey” ติดปีกเส้นทางสู่การเป็นศิลปินอาชีพ


29 June 2021 | 14:00 - 15:00 | UOB Virtual Art Roadshow 2021

“The Journey” ติดปีกเส้นทางสู่การเป็นศิลปินอาชีพ


05 July 2021 | 14:00 - 15:00 | UOB Virtual Art Roadshow 2021