Speaker


คุณชัยชนะ ลือตระกูล Zipevent

คุณชัยชนะ ลือตระกูล

ศิลปินรางวัลชนะเลิศจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2562

“The Journey” ติดปีกเส้นทางสู่การเป็นศิลปินอาชีพ


01 July 2021 | 14:00 - 15:00 | UOB Virtual Art Roadshow 2021

“The Journey” ติดปีกเส้นทางสู่การเป็นศิลปินอาชีพ


07 July 2021 | 14:00 - 15:00 | UOB Virtual Art Roadshow 2021