Speaker


เชฟชุมพล Zipevent

เชฟชุมพล

สาธิตทำ แนวทางการสร้างสรรค์อาหารในเมืองจากพืชผลทางการเกษตร - ทำเบอร์เกอร์จากเนื้อสัตว์ปลูก ในการจ้างเชฟสมัยใหม่ทำอาหารแนว fusion


19 May 2018 | 16:30 - 17:30 | ~ Bouncy Stage, Hall A