Speaker


พ.ต.ท. อมรชัย ลีลาขจรจิตร Zipevent

พ.ต.ท. อมรชัย ลีลาขจรจิตร

การเสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรมของภาครัฐ สำหรับความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน


18 May 2018 | 11:15 - 12:00 | ~ Bouncy Stage, Hall A