Speaker


ดร.อรรชกา สีบุญเรือง Zipevent

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

พิธีกรเรียนเชิญ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการกล่าวเปิดงาน


17 May 2018 | 15:40 - 15:50 | ~ Bouncy Stage, Hall A