Speaker


ดร. ภูมิ ภูมิรัตน์ Zipevent

ดร. ภูมิ ภูมิรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Blockchain's Future (2018 and Beyond)


17 May 2018 | 10:45 - 11:00 | ~ Firesides Stage, Hall A