AIS Design Centre (AIS D.C.) background Zipevent

AIS Design Centre (AIS D.C.)

AIS ร่วมกับ TCDC เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ เหล่าสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ในชื่อ AIS Design Centre (AIS D.C.) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ให้นำความสามารถนั้นไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ