ประกวดคลิปสั้น “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” Zipevent

ประกวดคลิปสั้น “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน”

8 - 22 May 2020
09:00 - 23:59 (UTC+7)
Online Event

Event Information


ลงทะเบียนส่งผลงาน

ประกวดคลิปสั้น “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน”

ระยะเวลาการเปิดรับสมัครและปิดรับสมัคร วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2563

การประกาศผล วันที่ 1 มิถุนายน 2563

    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป สื่อออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์คอนเทนต์สร้างสรรค์ ได้โดยที่ผู้ชมไม่ต้องออกมาเจอกัน ทำให้ลดความเสี่ยงของโรคติดต่อ และลดโอกาสแพร่กระจายโรคได้อีกด้วย

     สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานคลิปสั้น เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิต และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ผ่านมุมมอง ความคิด และจินตนาการต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยการร่วมเข้าประกวดควรมีข้อกำหนดดังนี้

  • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา
  • เนื้อหาหลักต้องเกี่ยวกับการนำเสนอแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงของตนเอง สังคม หรือสิ่งรอบข้าง ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของ COVID - 19 อย่างสร้างสรรค์เชิงบวก
  • เนื้อหาคลิปวิดีโอ มีความยาว ๖๐ วินาที

รางวัล

รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 20,000 บาท

รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 15,000 บาท

รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 10,000 บาท

รางวัลชมเชย 30 รางวัลๆ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม โทร 02-209-3760 ถึง 2

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

“เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”
เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป
นำงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสร้างผลงานที่มีคุณค่าสู่การเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เสริมสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สอดคล้องกับสังคมไทย