Siriraj Education Expo 2021 Zipevent

Siriraj Education Expo 2021

11 - 18 Dec 2021
10:00 - 17:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


เข้าร่วม Virtual Event (สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้ว)

 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ชวนน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษามาค้นหาแรงบันดาลใจ คว้าโอกาสเข้าใกล้ความฝันขึ้นอีกก้าว

เปิดโลกหลักสูตรยุคใหม่และสาขาสุดว้าวทั่วศิริราช

พาไปดูทุกหลักสูตรการเรียนในสาย Healthcare ในศิริราช ที่ไม่ได้มีแค่การเป็นแพทย์เท่านั้น

ส่องนวัตกรรมล้ำๆ และเส้นทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย

วางแผนอนาคตหลังจบปริญญาตรี ศิริราชยังมีอะไรอีกมากมายให้เลือกเรียนและเลือกทำ #ริมน้ำล้ำนะ

คุยสดกับรุ่นพี่ศิริราชตลอดงาน

แชร์ประสบการณ์จากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในวงการ Healthcare ตัวจริงเสียงจริง
พร้อมเปิดพื้นที่ให้ถามตอบทุกข้อสงสัย ทุกเรื่องราวชีวิตการเรียน

 

งานนี้เหมาะกับใครบ้าง ?

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจการเรียนต่อในสาย Healthcare

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อยากลองค้นหาแรงบันดาลใจหลายๆ แบบให้กับตัวเอง

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจการเรียนต่อในสาย Healthcare ที่ศิริราช

4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อยากเรียนที่ศิริราช และอยากลองค้นหาสิ่งที่ตรงกับความสนใจ

5. นักศึกษาสาย Healthcare ที่อยากเปิดมุมมองการเรียนรู้

6. ผู้ปกครองของน้องๆ ที่อยากทราบข้อมูลการศึกษายุคใหม่ของศิริราช

7. คุณครูแนะแนว ที่กำลังรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเด็กๆ ในโรงเรียน

8. พี่ๆ จากสถาบันกวดวิชา หรือหน่วยงานที่ดูแลแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆ นักเรียน

9. สื่อมวลชนที่สนใจเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาของศิริราช และมิติใหม่ของการศึกษาด้าน Healthcare ในประเทศไทย

 

กำหนดการ

10.00-10.30 น.   พิธีเปิดงาน โดย ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา
                     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

10.30-11.30 น.   รู้พร้อมก่อนเรียนศิริราช ดำเนินการโดย อติรุจ กิตติพัฒนะ (60 นาที)

    1. นศพ. สิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
    2. นศพ. กนกรดา แซ่โซว นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
    3. นางสาวชลิดา รัตนนิภากุล นักศึกษากายอุปกรณ์ ปี 1
    4. นายกฤดิกานต์ เกิดโต นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี 1
    5. นางสาวชุติมา ใยบัว นักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ปี 1
    6. นางสาววิรินทร์ญา อธินนท์นิธิพร นักศึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลฯ ปี 1

11.30-12.00 น.   จบหมอแล้วไปต่อไหนดี (30 นาที)

    1. ศ.นพ. วรพงษ์   มนัสเกียรติ
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
    1. ผศ.ดร.นพ. วิชิต สุธรรมารักษ์
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00-12.45 น.   เสวนาเครียดได้หายเป็น ดำเนินรายการโดย อติรุจ กิตติพัฒนะ (45 นาที)

    1. อ.นพ. สมบูรณ์  หทัยอยู่สุข
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
    2. นศพ. อรรครช ตรีเวที นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6            
    3. นศพ. อดุลเดช เม่นบางผึ้ง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

12.45-13.00 น.   การแสดงดนตรีจากพี่หมอ #1 (15 นาที)

    1. กาลครั้งหนึ่ง โดย ผศ.พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย ภาควิชาอายุรศาสตร์
    1. you are the reason โดย ผศ.นพ.วรบุตร ทวีรุจจนะ
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์
    1. ฤดูที่แตกต่าง ร้องรวม บรรเลงเปียโนโดย รศ.นพ.อาชวินทร์ ตันไพจิตร
     ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

13.00-14.00 น.  ข้ามฟากมาเมาท์ (60 นาที)

    1. ศศินันท์  พัฒนะ ครูสอนการแสดง
    2. พญ. ชุติกาญจน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
    3. นศพ. สวิตา ทวีอมรรัตน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3         
    4. นศพ. ธนวัฒน์ อนันต์สุขเสรี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
    5. นศพ. กฤตภาส สมิทธิฐิติ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

14.00-14.40 น.   ตามติดชีวิตหมอ ดำเนินรายการโดย อติรุจ กิตติพัฒนะ (40 นาที)

    1. นพ. ชยธร การุณวรรธนะ
     แพทย์ประจำบ้าน ปี 2 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เเละกายภาพบำบัด  
    2. นพ. ปภพ อรรถกิจการค้า
     แพทย์ประจำบ้าน ปี 1 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เเละกายภาพบำบัด
    3. พญ. เพชรลดา อาชวานันทกุล แพทย์ประจำบ้าน ปี 4 ภาควิชาตจวิทยา
  1.  

14.40-14.50 น.   การแสดงดนตรีจากพี่หมอ #2 (10 นาที)

    1. นศพ. ภาคิน วิสุเวส นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
    2. นศพ. จตุรวิทย์ เมธีวัฒนากุล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
    3. นศพ. รามินทร์ ทองคำ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
    4. นศพ. ภีมพล เยื่อปุย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
    5. นศพ. คีตบดินทร์ เจนณะสมบัติ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ร่วมบรรเลงเพลง พิง
เพลง Love on top
เพลง โคตรพิเศษ

14.50-15.50 น.   น้องถามพี่ตอบ (60 นาที)

    1. รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
    2. นศพ. พิชญ์ธวิศ สรรพโรจน์พัฒนา  นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช
    3. นางสาวศศิประภา ตุ้มวิจิตร นายกสโมสรนักศึกษากายอุปกรณ์
    4. นางสาวรังสิดาภรณ์ ศิลาแลง นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์
    5. นางสาวภัสธวัล เกียรติพรโอภาส นายกสโมสรนักศึกษาเทคโนโลยี
     การศึกษาแพทยศาสตร์
    6. นายจัตุรงค์ รัตนพิมพ์ ประธานนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 71

15.50-16.00 น.  พิธีกรพูดช่วงจับรางวัล กล่าวสรุปและปิดงาน

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    ชื่อหน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

    เบอร์โทร : 0 2419 6410 และ 0 2419 6464 และ 0 2419 7646-50

    อีเมล : siwww@mahidol.ac.th

    เว็บไซต์ : https://www.si.mahidol.ac.th

 

 


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล