ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 Zipevent

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

2 Nov - 4 Dec 2020
09:00 - 17:00 (GMT+7)
Online Event

Event Information


ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

 


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) | KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอน และงานวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก