โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564 Zipevent

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

5 Aug 2021
08:00 - 15:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบการศึกษาและระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ การปฐมนิเทศจะช่วยทําให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตน  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จึงจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน   กฎระเบียบ  ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  เพื่อใช้ในเป็นแนวทางในการเรียน  และด้านกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งเป็นการแนะนำนักศึกษาได้รู้จักกับผู้บริหารในระดับคณะ และภาควิชา  ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาใหม่  รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาอีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วของคณะวิทยาศาสตร์
  2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบปณิธาน ปรัชญาการศึกษาของคณะ   และมีความเข้าใจต่อหลักสูตรของแต่ละภาควิชา  
  3. เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ตลอดจนปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม
  4. เพื่อถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คือ มีวินัย แต่งกายถูกระเบียบ ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ และจิตอาสา

เวลา

กิจกรรม

 

ปฐมนิเทศรวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-11.30 น.

9.00-10.00 น.

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน  ผ่านระบบ  App zip event  KMUTT

10.00-10.10 น.

วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์  และแนะนำผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา

10.10-10.30 น.

กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

10.30-10.35 น.

คลิปแนะนำการใช้ชีวิตในคณะวิทยาศาสตร์
โดย ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

10.35-11.10 น.

การพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากลของคณะวิทยาศาสตร์ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล

11.10-11.30 น.

แนะนำสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์   
โดย นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการ

11.30-13.00 น.

ทำแบบสอบถาม  และพักเบรค นักศึกษาออกจากระบบออนไลน์รวม

ปฐมนิเทศระดับภาควิชา วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

13.00-15.00 น.

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าระบบออนไลน์ของแต่ละสาขาวิชา   และปฐมนิเทศระดับภาควิชา

-       คณิตศาสตร์  (สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  สาขาสถิติ)

-       เคมี

-       ฟิสิกส์

-       จุลชีววิทยา (สาขาจุลชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

***********************************************************************************


Register


Select Ticket Type Status Price (THB)
Sales ended

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Sales until
05 Aug 2021 15:00

FREE

Sales until: 05 Aug 2021 15:00

Promo Code:Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) | KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอน และงานวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก