มหานครผลไม้ 2560 Zipevent

มหานครผลไม้ 2560

3 - 11 Jun 2017
09:00 - 21:00 (UTC+7)
ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

Event Information


“มหานครผลไม้ 2560” (Fruitpital Fair 2017) "ปลูกดีกินดี ใต้ร่มพระบารมี"

หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เกษตรจังหวัดจันทบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สภาเกษตรกร CYEC YSF สถาบันทุเรียน และ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดงาน “มหานครผลไม้ 2560” (Fruitpital Fair 2017) ภายใต้แนวคิด "ปลูกดีกินดี ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อเป็นการเริ่มต้นการผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ได้นำเสนอแนวคิดและแนวทางปฏิบัติมาบูรณาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของการขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก สู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร ศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนของอาเซียนในระยะเวลา 5 ปี และสร้างจุดยืนกระบวนการที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลไม้เมืองร้อนของจังหวัดจันทบุรีทั้งระบบ ให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนมีความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยมีพื้นที่จัดงานรวม 14,800 ตารางเมตร แบ่งเป็นโดมปรับอากาศ 7,200 ตารางเมตร และพื้นที่กลางแจ้ง 7,600 ตารางเมตร แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่

• ZONE A ฟรุ้ตชอปปิ้ง (Fruit Shopping) ประกอบด้วย
1. บูธร้านค้าแปรรูปผลไม้จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
- จังหวัดจันทบุรี 20 บูธ
- จังหวัดชลบุรี 20 บูธ
- จังหวัดระยอง 20 บูธ
- จังหวัดตราด 20 บูธ
2. เวทีกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3. ร้านค้ากลุ่มสินค้าอื่นๆจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 100 บูธ
4. มุมทานอาหาร
5. ร้านค้าบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จันทบุรี จำกัด

• ZONE B ฟรุ้ต ฟาร์มมิ่ง (Fruit Farming) ประกอบด้วย
พื้นที่ออกร้านกลางแจ้ง 4,000 ตารางเมตร
1. ร้านค้าผลไม้สดคุณภาพ 30 ร้าน
2. ร้านค้าผลไม้สด อินทรีย์ 20 ร้าน
3. จุดขายผลไม้หายาก (Tropical Fruit Paradise)

• ZONE C ฟรุ้ต เลิร์นนิ่ง (Fruit Learning) ประกอบด้วยพื้นที่โดมมีหลังคากั้นเป็นส่วนในร่มมีเครื่องปรับอากาศ 3,600 ตารางเมตร
1. บูธจัดแสดงนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรม อันเกี่ยวเนื่องกับห่วงโซ่อุปทานการเกษตร
- หน่วยงานเอกชน 25 บูธ
- หน่วยงานภาครัฐ สมาคม สถาบันการศึกษา 25 บูธ
2. King and Queen of Fruit Gallery
3. พื้นที่จัดแสดงการประกวดผลไม้
4. พื้นที่จัดแสดงนวัตกรรม startup business
5. พื้นที่จัดการอบรมสัมมนาองค์ความรู้ทางการเกษตร จำนวน 100 ที่นั่ง
6. จุดเจรจุรกิจทางการเกษตร มุมรับรอง

• ZONE D ฟรุ้ต เลิฟวิ่ง (Fruit Loving) ประกอบด้วย
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง 3,600 ตารางเมตร
1. พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ หัวข้อ "ปลูกดีกินดี ใต้ร่มพระบารมี"
2. บริเวณจัดพิธีเปิดและกิจกรรมการเกษตร

• ZONE E ฟรุ๊ต เพลย์อิ้ง (Fruit Playing) ประกอบด้วย
ร้านค้าอุปโภค บริโภค และจัดแสดงเครื่องมือการเกษตรขนาดใหญ่ 14,000 ตารางเมตร
1. พื้นที่ให้เช่าเพื่อออกร้านค้าอุปโภค บริโภค
2. พื้นที่จัดแสดงอุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่

งานจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 - วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี โทร. 0-3932-1551


Location Details


ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

LOCATION

Mueang Chanthaburi District Chanthaburi, 22000 Thailand

VIEW MAP