OPEN CALL “CEA Live House : ซ้อม เล่น เต้น ฟรี” Zipevent

OPEN CALL “CEA Live House : ซ้อม เล่น เต้น ฟรี”

1 - 31 Jul 2020
00:00 - 00:00 (GMT+7)
TCDC Bangkok
Social Causes
Music & Performance

Event Information


          จากการสำรวจความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมดนตรี (Music) และกลุ่มศิลปะการแสดง (Performing Arts)  ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่าหนึ่งในปัญหาสำคัญของทั้งสองกลุ่มที่เหมือนกัน คือ ค่าใช้จ่ายในการเช่าสตูดิโอหรือ Live House เพื่อใช้เป็นพื้นที่ซ้อมและจัดแสดง นอกจากจะมีราคาสูงแล้ว แต่ยังค่อนข้างมีจำนวนจำกัด ส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักดนตรีและกลุ่มนักแสดงรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ในการฝึกฝนและโอกาสในการได้แสดงผลงานที่จะนำไปสู่การเป็นมืออาชีพต่อไป

          ดังนั้น เป็นการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย และเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA  จึงจัดโครงการ “CEA Live House”  โดยการเปิดพื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ (TCDC) ให้กับกลุ่มศิลปะการแสดงและนักดนตรี ได้ใช้สำหรับฝึกซ้อมการแสดง  หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดง โดยไม่คิดค่าบริการ ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม2563  

ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่

  1. ส่งคำขอการใช้พื้นที่ / การเข้าร่วมกิจกรรม มาที่ https://forms.gle/RCMgEF1TSEWSMXR59 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563
  2. เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พิจารณาข้อมูลและตอบกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ
  3. ผู้ได้รับการยืนยันสิทธิ ทำการกรอกเอกสารเพื่อการเข้าใช้พื้นที่จริง
  4. ผู้ใช้บริการมายังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ก่อนเวลาเพื่อทำการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าใช้พื้นที่ และทำการใช้พื้นที่ที่ได้จองไว้ และใช้พื้นที่ตามวันและเวลาที่ระบุ
  5. หลังจากการใช้งานพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะตรวจเช็คความเรียบร้อยของพื้นที่ และให้ผู้ใช้งานเซ็นรับรองว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

เงื่อนไขการพิจารณาให้เข้าใช้พื้นที่

1) ผู้สมัครเป็นศิลปิน กลุ่มบุคคล นักศึกษา หรือหน่วยงานในอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง
2) การขออนุมัติใช้พื้นที่ เป็นการขอใช้พื้นที่เพื่อการฝึกซ้อมการแสดงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ใช่การแสดงจริงต่อหน้าผู้ชม
3) การอนุมัติกิจกรรมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวันและเวลาตามตารางการใช้พื้นที่
4) ผู้จัดกิจกรรมต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงจะสามารถเข้าพื้นที่ได้
5) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมศิลปะการแสดงโดยไม่คิดค่าบริการ แต่ไม่รวมถึงค่าปรับในกรณีการเกิดความเสียหายต่อพื้นที่และอุปกรณ์
6) ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้พื้นที่ และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างเคร่งครัด (เช่น การเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัยภายในตัวอาคาร)

พื้นที่ให้บริการ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ  (TCDC)

ห้องออดิทอเรียม ชั้น M (ขนาด 220.5 ตารางเมตร / จำนวนคนในห้องรวมไม่เกิน 40 คน)

 

ห้องแกลเลอรี่ ชั้น 1  (ขนาด 242 ตารางเมตร  / จำนวนคนในห้องรวมไม่เกิน 60 คน)

 

ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4  (ขนาด 266 ตารางเมตร  / จำนวนคนในห้องรวมไม่เกิน 60 คน)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.tcdc.or.th/th/our-service/venue-hire

วันและเวลาให้บริการ

ให้บริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตลอดเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 ยกเว้นวันหยุดราชการ

  • เดือนกรกฏาคม สำหรับกลุ่มศิลปะการแสดง (Performing arts)
  • เดือนสิงหาคม สำหรับกลุ่มนักดนตรี


สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
โทร (66) 2 105 7400  #118  อีเมล sakunkann.k@cea.or.th

Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.