พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก Zipevent

พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

1 May - 31 Aug 2022
00:00 - 00:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. ชวนอบรมหลักสูตร

“พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (SoA+D) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก” สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ที่มีสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดิน ที่ต้องการพัฒนาเป็นโรงแรมขนาดเล็ก หรือผู้ที่อยากเริ่มต้นสร้างธุรกิจ สามารถเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจและบริการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านโรงแรมโดยตรง สถาปนิกผู้ออกแบบโรงแรมขนาดเล็ก และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก” เป็นการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายทฤษฎีพื้นฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และโอกาสศึกษาดูงานสถานประกอบการจริงกว่า 10 แห่ง โดยเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ได้ลงมือทำโครงการของตนเองควบคู่กับความรู้ทฤษฎีพื้นฐานด้านต่างๆ อาทิ

 • เข้าใจกฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • การออกแบบการให้บริการ
 • Feasibility Study
 • การหากลุ่มเป้าหมาย
 • วางแนวคิดในการพัฒนาโครงการ
 • การบริหารคน และการบริหารจัดการด้านการเงิน
 • Digital Marketing
 • การวางแผนธุรกิจ
 • Digital Technology ในการดำเนินธุรกิจ
 • การดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • การอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก” โดยลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3Ol3pab พิเศษ! สำหรับผู้สมัครรอบ Early Bird รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษเหลือเพียง 9,900 บาท จากราคาปกติ 15,000 บาท เพียงสมัครก่อนวันที่ 24 เมษายน 2565