Thailand Smart Money 2023 อุบล ครั้งที่ 9 Zipevent

Thailand Smart Money 2023 อุบล ครั้งที่ 9

27 - 29 Oct 2023
10:00 - 21:00 (UTC+7)
CentralPlaza Ubonratchathani

Event Information


Thailand Smart Money 2023 อุบล ครั้งที่ 9

   Thailand Smart Money เทศกาลการเงิน-ลงทุนครบวงจร ปี 2023 จัดภายใต้ธีมการจัดงาน "Financial Literacy รู้เท่าทันการเงิน-การลงทุน" ซึ่งมุ่งหวังในการส่งเสริมด้านความรู้ทางการเงินและความสามารถในการวางแผน และบริหารจัดการการเงินการลงทุนได้อย่างมีศักยภาพ โดยมีสถาบันชั้นนำที่น่าเชื่อถือพร้อมนำโปรโมชันที่ตอบโจทย์ทางด้านการเงินการลงทุนมาให้ทุกท่าน โดยมีกำหนดการจัดงานด้วยกันทั้งหมด 5 จังหวัด: จันทบุรี, ระยอง, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี และ กรุงเทพฯ

CR. https://www.thailandexhibition.com/TradeShow/28693


Location Details


CentralPlaza Ubonratchathani

LOCATION

311 หมู่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี Ubon Ratchathani, 34000 Thailand

VIEW MAP