Thailand Smart Money 2023 กรุงเทพฯ ครั้งที่ 14 Zipevent

Thailand Smart Money 2023 กรุงเทพฯ ครั้งที่ 14

8 - 10 Dec 2023
10:00 - 21:00 (UTC+7)
CentralPlaza Ladprao

Event Information


Thailand Smart Money 2023 กรุงเทพฯ ครั้งที่ 14

   Thailand Smart Money เทศกาลการเงิน-ลงทุนครบวงจร ปี 2023 จัดภายใต้ธีมการจัดงาน "Financial Literacy รู้เท่าทันการเงิน-การลงทุน" ซึ่งมุ่งหวังในการส่งเสริมด้านความรู้ทางการเงินและความสามารถในการวางแผน และบริหารจัดการการเงินการลงทุนได้อย่างมีศักยภาพ โดยมีสถาบันชั้นนำที่น่าเชื่อถือพร้อมนำโปรโมชันที่ตอบโจทย์ทางด้านการเงินการลงทุนมาให้ทุกท่าน โดยมีกำหนดการจัดงานด้วยกันทั้งหมด 5 จังหวัด: จันทบุรี, ระยอง, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี และ กรุงเทพฯ

CR. https://www.thailandexhibition.com/TradeShow/28695


Location Details


CentralPlaza Ladprao

LOCATION

1691 Paholyothin Rd., Chatuchak Bangkok, 10900 Thailand

VIEW MAP