ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดเพื่อพิจารณาการด้อยค่าตาม TAS 36 หลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนฯ Zipevent

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดเพื่อพิจารณาการด้อยค่าตาม TAS 36 หลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนฯ

14 Jan 2021
10:00 - 12:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


ผู้ร่วมเสวนาโดย..
📌ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
📌นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
📌นางสาววันดี ลีวรวัฒน์
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีฯ
📌นายเกรียงไกร เลิศโภคานนท์
CVA, อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่