รับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2563 Zipevent

รับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

6 Apr - 1 Jul 2020
08:30 - 16:30 (GMT+7)
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Self-Improvement
Education

Event Information


รับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพและด้านความสามารถเฉพาะด้านที่โดดเด่น ในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ หรือด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียน และเกิดความภาคภูมิใจ

โดยจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร และค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 12 เดือน เดือนละ 4,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 – 4 (ในปีการศึกษา 2563)
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป
3.มีกิจกรรมและผลงานดีเด่น ซึ่งแสดงออกถึงความสามารถที่โดดเด่นในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ หรือด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงชัดเจน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
4.ไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนโทษทางวินัยร้ายแรง
5.เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทุนการศึกษากำหนดได้

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2563

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
บันทึกข้อมูลการสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)
ยื่นเอกสารการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://bit.ly/39gheRw

 

ผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษา สามารถดำเนินการสมัครได้ตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ขอให้ศึกษารายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขของผู้ได้รับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ sfa@mail.kmutt.ac.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ในวันและเวลาราชการ 024708097


Location Details


King Mongkut’s University of Technology Thonburi

LOCATION

126 Pracha Uthit Rd, Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru Bangkok, 10140 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) | KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอน และงานวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก