RPA Week Zipevent

RPA Week

22 - 25 Nov 2022
09:00 - 16:30 (UTC+7)
Online Event

Event Information


1. Exploring RPA for Business

คำอธิบายหลักสูตร 

   การนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA)  มาใช้ในองค์กร เป็นมากกว่าการอิมพลิเมนท์โครงการๆหนึ่ง แต่เปรียบเหมือนการเดินทาง ที่มีลำดับขั้นของการวางแผน และการปฎิบัติที่ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างแท้จริง คอร์สอบรมนี้จะแนะนำเทคโนโลยี RPA ให้กับผู้บริหารผ่านเคสการใช้งานทั้งในและต่างประเทศ การเลือกกระบวนการเพื่อทำเป็น Pilot เริ่มต้นอย่างเหมาะสม ข้อที่ควรคำนึงในการวางแผนโครงการ เนื้อหาข้อมูลด้านเทคโนโลยี RPA ที่ครอบคลุมทุก step ของการพัฒนาโครงการ การเลือกโมเดลการทำงานที่ครบและเอื้อต่อการ scale ระบบในระยะถัดไป รวมไปถึงการประเมินมูลค่าความสำเร็จ ความคุ้มค่าของการใช้งาน RPA

 

ผู้สอน  

Mr.Visarut Chamnong 

 • Experiences :  20 Years

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้บริหารขององค์กร, ผู้บริหารสายธุรกิจที่ต้องการเห็นภาพรวมและมีการเตรียมตัวที่เหมาะสม สำหรับการนำ RPA มาใช้ในองค์กร
 • ผู้บริหารสาย IT, ผู้บริหารสายการวางแผนองค์กร ที่ต้องการทราบภาพรวมและประโยชน์ของการใช้งาน RPA หรืออาจมีการเริ่มใช้ RPA ไปบ้างแล้ว แต่ยังมีการใช้งานที่จำกัด และต้องการผลักดันให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการมี RPA

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

หลังจากจบคอร์สการอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะ

 • เข้าใจลักษณะของ RPA Process ที่แตกต่างจาก Process การทำงานแบบดั้งเดิม และประโยชน์ที่สามารถคาดหวังได้จากการนำเทคโนโลยี RPA เข้ามาปรับปรุง Process การทำงานในองค์กร
 • สามารถเลือก Process การทำงานที่เหมาะสมและมีคุณค่าสำหรับการพัฒนาเป็นระบบงาน RPA
 • เข้าใจหลักการพิจารณาและคำนวนความคุ้มค่าของการลงทุน (Return on Investment) และการจัดทำงบประมาณสำหรับโครงการ RPA
 • เข้าใจขอบเขตการใช้งาน RPA ในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยี Automation ในอนาคตเพื่อใช้วางแผนการพัฒนาโครงการขององค์กร
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับความสามารถและองค์ประกอบของ RPA Platform ชั้นนำรวมทั้งรูปแบบการใช้งานในโครงการ RPA
 • เตรียมทีมงานซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มโครงการทั้งที่เป็นโครงการขนาดเล็กและโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งการดูแลโครงการและผู้ใช้งานในระยะต่อไป
 • เข้าใจการทำงานของโครงการ RPA ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงการเสร็จสิ้นขั้นตอนการพัฒนาและการดูแลระบบ(Implementation Life Cycle)
 • มีโอกาสแลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากการศึกษาหรือการเริ่มใช้งานระบบ RPA ในองค์กร

 

เนื้อหาในการอบรม

Day 1

Module 1 :  RPA AWareness

 • ทำความเข้าใจกับ RPA และ Robot
 • แรงขับเคลื่อน (Key Drivers) ต่อการนำ RPA มาใช้พัฒนากระบวนการทำงานทางธุรกิจ
 • กรณีศึกษาของการนำ RPA ไปใช้กับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆและคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้น
 • ขอบเขตการใช้งาน RPA ในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต
 • การผสมผสานการใช้งาน RPA กับเทคโนโลยี Artificial Intelligence สำหรับงาน Automation ชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

Module 2 : Planning

 • การวางแผนการนำ RPA มาใช้ในองค์กรให้เป็นลักษณะของ Journey มากกว่าเป็นลักษณะโครงการที่มีจุดสิ้นสุดตายตัว
 • ทีมงานและบทบาทที่ควรมีในการพัฒนาโครงการ RPA
 • การประเมินความเหมาะสมและปัจจัยการเลือก Process เพื่อเข้าร่วมโครงการ RPA
 • การเลือกรูปแบบของการทำงานที่เหมาะสม (Delivery Model)
 • ข้อควรพิจารณาในการเลือก RPA Technology 

Module 3 : RPA Technology Platform

 • RPA Platform และ component ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาระบบ Automation โดยใช้ตัวอย่างจาก RPA Platform UiPath Technology
 • Walk-through การทำงานของ RPA Platform กับ Process ลักษณะต่างๆขององค์กร
 • Advance technical capabilities ของ RPA เช่นการนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ร่วมกันกับ RPA

Module 4 : Implementation Methodology

 • แนะนำขั้นตอนการ Implement โครงการ RPA ขององค์กร ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย, การทำ Proof of Concept ไปจนถึงการใช้งานระบบจริง
 • การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้กับโครงการพัฒนาระบบ RPA
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง
 • แนะนำเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการพัฒนาระบบ RPA

Module 5 : Automation Operating Model

 • อุปสรรคและความท้าทายที่พบจากประสบการณ์จริงในการ Implement โครงการ RPA
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ RPA
 • การ Scale การระบบงาน RPA ขององค์กรจากช่วงเริ่มต้นหรือ Pilot Phase
 • การสร้าง Business Case และการเตรียมนำเสนอผู้บริหารขององค์กร

Workshop:
ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำ Workshop ต่อไปนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเรียนรู้ร่วมกัน

 1. การพิจารณาและประเมิน Process การทำงานที่มีเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบงานอัตโนมัติโดยคำนึงถึงประโยชน์ในมุมต่างๆที่องค์กรจะได้รับ
 2. การจัดทำ Business Case ความคุ้มค่า และงบประมาณสำหรับการเสนอผู้บริหาร

 

Interactive Online Class

รูปแบบการเรียน ผ่านโปรแกรม Zoom

> > คู่มือการใช้งาน Zoom เบื้องต้น: >> ที่นี่ 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

6,200 Baht exclude VAT 

 

ตารางการฝึกอบรม 

 • 16 สิงหาคม 2565 (รุ่นที่ 3)

 

Physical Class

สถานที่ฝึกอบรม S31 Sukhumvit Hotel  >> ดูแผนที่

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 1. ลงทะเบียน 1 หลักสูตร 7,500 บาท
 2. ลงทะเบียน 2 หลักสูตร ราคา Package 13,900 บาท
 3. ลงทะเบียน 3 หลักสูตร ราคา Package 20,400 บาท
 4. ลงทะเบียน 4 หลักสูตร ราคา Package 26,000 บาท

**1 องค์กร สามารถเปลี่ยนผู้เข้าเรียน ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร

***ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

ตารางการฝึกอบรม 

 • 22 พฤศจิกายน 2565 (รุ่นที่ 4)

 

ระยะเวลา 1 Days (9:00 - 16:30)

 

Online Registration >> HERE


 

2. Business Automation for Sales & Marketing

คำอธิบายหลักสูตร 

   บทบาทด้านการขายและการตลาด (Sales and Marketing) ขององค์กรมักถูกเรียกรวมอยู่ในกลุ่ม Front-Office หรือผู้ที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้าหรือคู่ค้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กระบวนการทำงานและผลของการทำงานของฟังชั้นขายและการตลาดนี้จึงส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ ถ้าองค์กรมีขั้นตอนการลงทะเบียนลูกค้าใหม่ที่ชักช้า ต้องให้ลูกค้ารออีเมลยืนยันเป็นเวลานาน หรือมี Chat Bot ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านเพื่อให้มีข้อมูลประวัติลูกค้าและไม่สามารถตอบคำถามหรือพาลูกค้าไปถึงจุดที่ต้องการได้ ย่อมไม่ส่งผลดีต่อความพึงพอใจของลูกค้าและผลการดำเนินงานขององค์กรในที่สุด

   ในขณะเดียวกัน สภาวะการแข่งขันที่เปิดกว้างขึ้นกว่าสมัยก่อนทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดต้องใช้เวลาของตนเองที่มีให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ที่สุด ซึ่งงานบางอย่างที่ใช้เวลามากและไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ต้องถูกตัดออกหรือพิจารณาปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้เวลาของพนักงานให้น้อยที่สุด คอร์สอบรมนี้จะแนะนำเทคโนโลยี RPA ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทีมงานด้านการขายและการตลาดผ่านตัวอย่างเคสการใช้งานจริงในกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประโยชน์ที่สามารถคาดหวังได้ รวมทั้งเข้าใจบทบาทของตนเองในการผลักดันและมีส่วนร่วมในโครงการ RPA ขององค์กร

 

ผู้สอน

Mr. Visarut Chamnong

 • Experiences :  20 Years

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 1. ผู้บริหารฝ่ายขาย ผู้บริหารฝ่ายการตลาดขององค์กรที่ต้องการปรับปรุง Process การทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยระบบ Automation
 2. นักการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ต้องการนำเครื่องมือ RPA มาใข้เป็นผู้ช่วยในการทำงานประจำวันของตนเอง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

หลังจากจบคอร์สการอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะ

 • เข้าใจเทคโนโลยี RPA และสามารถคาดหวังประโยชน์ที่มีต่องานส่วนบุคคลและของแผนกในกรณีที่นำมาปรับใช้
 • ได้รับแนวความคิดผ่าน Use Cases ต่างๆสำหรับเริ่มสรรหา Process ในงานของแผนกตนเองเพื่อนำมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วย Automation
 • สามารถสร้าง RPA Process อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง
 • เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะผู้สนับสนุนการชับเคลื่อนโครงการ RPA ขององค์กร

เนื้อหาในการอบรม

Module 1:  RPA Awareness

 • Introduction to Process Automation, RPA, and Robots
 • Problems currently facing front-office functions 
 • How automation brings value to sales and marketing departments
 • Where you can start your automation journey 

Module 2: Sales and Marketing Operations Automation

 • Walk through of sales and marketing operations processes
 • Practice: finding automation potential in these areas
 • RPA use cases and demonstration of sales and marketing operations automation

Workshop

 • Create your own automation for routine tasks

Module 3: Customer Engagement Automation

 • Customer engagement and touchpoints
 • Enhance customer experience with robots behind the scenes 
 • RPA use cases and demonstration of customer engagement automation
 • AI-Powered automation scenarios to help improve customer engagement

Module 4: Initiating RPA Project in the Organization

 • Understanding the RPA Journey and automation life cycle
 • RPA team, roles, and responsibilities (UiPath Internal Automation Journey case study)
 • Determining business ROI
 • Challenges and experience sharing from real-world RPA project

 

Physical Class

สถานที่ฝึกอบรม S31 Sukhumvit Hotel  >> ดูแผนที่

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 1. ลงทะเบียน 1 หลักสูตร 7,500 บาท
 2. ลงทะเบียน 2 หลักสูตร ราคา Package 13,900 บาท
 3. ลงทะเบียน 3 หลักสูตร ราคา Package 20,400 บาท
 4. ลงทะเบียน 4 หลักสูตร ราคา Package 26,000 บาท

**1 องค์กร สามารถเปลี่ยนผู้เข้าเรียน ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร

***ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ตารางการฝึกอบรม 

 • 23 พฤศจิกายน 2565 (รุ่นที่ 1)

 

ระยะเวลา 1 วัน (09:00 - 16:30)

หลักสูตรของสถาบันไอเอ็มซี สามารถยื่นรับรองหลักสูตรและลดหย่อนภาษีได้ 200%

 

Online Registration >> HERE


 

3. Business Automation for Human Resource

คำอธิบายหลักสูตร 

   บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อพนักงานขององค์กรทำให้วิถีชีวิตของการทำงานเปลี่ยนไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ต้องปรับกระบวนการทำงานเพื่อรองรับหน้าที่ใหม่ๆ เช่น การดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน การทำงานแบบ Work from Home การฝึกอบรมแบบไม่เห็นหน้าผ่านระบบออนไลน์ การดูแลรักษาความสัมพันธ์ของพนักงานกับองค์กร เป็นต้นนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบเดิมที่มีอยู่แล้ว

   รูปแบบการทำงานในปัจจุบันทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องใช้เวลาของตนเองให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งงานประจำบางอย่างที่ใช้เวลามากและไม่เกิดประโยชน์สมควรต้องถูกตัดออกหรือพิจารณาปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อลดเวลาการทำงานของพนักงานในเรื่องนั้นๆลง และไปใช้เวลากับการแก้ปัญหาของพนักงานหรือพัฒนาแรงงานสัมพันธ์เพื่อรักษาความผูกพันของพนักงานกับองค์กร 

   คอร์สอบรมนี้จะแนะนำเทคโนโลยี RPA ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคลผ่านตัวอย่างเคสการใช้งานจริงในกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจและเลือก Process การทำงานที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาให้เป็นระบบ RPA

 

ผู้สอน

Mr. Visarut Chamnong

 • Experiences :  20 Years

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 1. ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่ต้องการปรับปรุง Process การทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยระบบ Automation
 2. พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการนำเครื่องมือ RPA มาใข้เป็นผู้ช่วยในการทำงานประจำวันของตนเอง 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

หลังจากจบคอร์สการอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะ

 • เข้าใจเทคโนโลยี RPA และสามารถคาดหวังประโยชน์ที่มีต่องานส่วนบุคคลและของแผนกในกรณีที่นำมาปรับใช้กับบริบทของงาน HR ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
 • ได้รับแนวความคิดผ่าน Use Cases ต่างๆสำหรับเริ่มสรรหา Process ในงานของแผนกตนเองเพื่อนำมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วย Automation
 • เข้าใจสามารถสร้าง RPA Process อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง
 • เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะผู้สนับสนุนการชับเคลื่อนโครงการ RPA ขององค์กร

เนื้อหาในการอบรม

Module 1:  RPA Awareness

 • Introduction to Process Automation, RPA, and Robots
 • HR roles in the changing world
 • How automation brings value to HR team
 • Where you can start your automation journey 

Module 2: HR operations Automation

 • Walk through of HR operations processes
 • Walk through of talent acquisition processes
 • Automation Targets for these areas
 • RPA use cases and demonstration of HR operation automation

Module 3: Employee Benefits and Employee Relations Automation

 • Walk through of employee benefits processes
 • Walk through of employee relations processes
 • Automation Targets for these areas
 • RPA use cases and demonstration of employee benefits and employee relations automation

Workshop

 • Exploring RPA projects on selective HR use cases
 • RPA Citizen Development

Module 4: Initiating RPA Project in the Organization

 • Understanding the RPA Journey and automation life cycle
 • RPA team, roles, and responsibilities
 • Determining business ROI
 • Challenges and experience sharing from real-world RPA project

 

Physical Class

สถานที่ฝึกอบรม S31 Sukhumvit Hotel  >> ดูแผนที่

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 1. ลงทะเบียน 1 หลักสูตร 7,500 บาท
 2. ลงทะเบียน 2 หลักสูตร ราคา Package 13,900 บาท
 3. ลงทะเบียน 3 หลักสูตร ราคา Package 20,400 บาท
 4. ลงทะเบียน 4 หลักสูตร ราคา Package 26,000 บาท

**1 องค์กร สามารถเปลี่ยนผู้เข้าเรียน ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร

***ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ตารางการฝึกอบรม 

 • 24 พฤศจิกายน 2565 (รุ่นที่ 1)

 

ระยะเวลา 1 วัน (09:00 - 16:30)

หลักสูตรของสถาบันไอเอ็มซี สามารถยื่นรับรองหลักสูตรและลดหย่อนภาษีได้ 200%

 

Online Registration >> HERE


 

4. Business Automation for Accounting

คำอธิบายหลักสูตร 

   คอร์สอบรมนี้จะแนะนำเทคโนโลยี RPA ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบัญชีและการเงิน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประโยชน์ที่สามารถคาดหวังได้

   เรามักได้ยินกันเสมอว่าการทำงานในแผนกบัญชีและการเงินเป็นงานที่หนัก ถึงแม้มีพนักงานเป็นจำนวนค่อนข้างมาก แต่ด้วยปริมาณธุรกรรมที่มีเป็นจำนวนมากทั้งกับลูกค้าหรือคู่ค้า ระบบงานภายในที่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกแผนกในองค์กร เช่นเรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และการจัดการกับข้อมูลและการทำรายงานซึ่งต้องเกี่ยวข้องทั้งกับหน่วยงานตรวจสอบและสรรพากร ทำให้พนักงานในแผนกต้องใช้เวลามากไปกับเรื่องเหล่านี้ และอาจมีงานค้างที่ต้องสะสางนอกเวลาทำงานอีกด้วย

   คอร์สอบรมนี้จะถ่ายทอดตัวอย่างการใช้งานระบบ RPA จาก Use Case ของกลุ่มงานต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองหางานของตนเองที่สามารถถ่ายโอนให้โรบอทรับผิดชอบเพื่อที่เราเองจะได้มีเวลาทำงานในเรื่องอื่นๆที่สำคัญมากกว่า

 

ผู้สอน

Mr. Visarut Chamnong

 • Experiences :  20 Years

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 1. ผู้บริหารด้านการเงินขององค์กรที่ต้องการเห็นภาพรวมและมีการเตรียมตัวที่เหมาะสม สำหรับการนำ RPA มาใช้ในองค์กร
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินที่เล็งเห็นโอกาสในการนำเครื่องมือ RPA มาใช้ทำงานเพื่อลดภาระหรือประหยัดเวลาการทำงานลงได้บางส่วน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

หลังจากจบคอร์สการอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะ

 • เข้าใจเทคโนโลยี RPA และสามารถคาดหวังประโยชน์ที่มีต่องานของตนเองและของแผนกในกรณีที่นำมาปรับใช้ในองค์กร
 • ได้รับแนวความคิดผ่าน Use Cases ต่างๆสำหรับเริ่มสรรหา Process ในงานของแผนกตนเองเพื่อนำมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วย Automation
 • ได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฎิบัติให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้น
 • เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะผู้สนับสนุนการชับเคลื่อนโครงการ RPA ขององค์กร

เนื้อหาในการอบรม

Module 1:  RPA Awareness

 • Introduction to Process Automation, RPA, and Robots
 • Using RPA to make way for business value
 • Finance Automation Entry Points
 • Practice: determining the right processes for automation

Module 2: Automation in Financial and Accounting Processes

 • Organization’s procure-to-pay processes
 • Organization’s order-to-cash processes
 • Problems facing each area of financial and accounting
 • Considerations for potential automation process flows
 • RPA use cases in procure-to-pay and order-to-cash processes

Workshop

 • Exploring RPA projects on selective use cases
 • Handling paper documents in F&A

Module 3: Financial and Accounting Reporting Automation

 • Overview of report generation processes – from record data to report
 • Identify area where automation can assist on improving speed and quality
 • RPA use cases in financial and accounting reports

Module 4: Initiating RPA Project in the Organization

 • Understanding the RPA Journey and automation life cycle
 • RPA team, roles, and responsibilities 
 • Your role as contributor to the RPA project team
 • Determining business ROI
 • Challenges and experience sharing from real-world RPA project

 

Physical Class

สถานที่ฝึกอบรม S31 Sukhumvit Hotel  >> ดูแผนที่

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 1. ลงทะเบียน 1 หลักสูตร 7,500 บาท
 2. ลงทะเบียน 2 หลักสูตร ราคา Package 13,900 บาท
 3. ลงทะเบียน 3 หลักสูตร ราคา Package 20,400 บาท
 4. ลงทะเบียน 4 หลักสูตร ราคา Package 26,000 บาท

**1 องค์กร สามารถเปลี่ยนผู้เข้าเรียน ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร

***ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ตารางการฝึกอบรม 

 • 25 พฤศจิกายน 2565 (รุ่นที่ 1)

 

ระยะเวลา 1 วัน (09:00 - 16:30)

หลักสูตรของสถาบันไอเอ็มซี สามารถยื่นรับรองหลักสูตรและลดหย่อนภาษีได้ 200%

 

Online Registration >> HERE


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


IMC Institute

ศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการ ให้คำปรีกษา และจัดหลักสูตรอบรมทางด้านไอที