Practical Big Data Engineer using DevOps รุ่นที่ 6 Zipevent

Practical Big Data Engineer using DevOps รุ่นที่ 6

17 May - 15 Jun 2023
09:00 - 16:00 (UTC+7)
IMC Institute

Event Information


Practical Big Data Engineer using DevOps #6

 

เรียนรู้การพัฒนา Big Data ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย

Hadoop, Google Cloud Platform, AWS, Azure

Hadoop HDFS, Hive, Apache Spark, Apache Airflow

Cloud Storage, Hadoop as a Service, Data warehouse as a Service

บนพื้นฐานหลักการ DevOps ด้วย Azure Pipeline

 

คำอธิบายหลักสูตร 

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายสำหรับจัดการและประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้ง on-Premises Software และ on-Cloud Services ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและความต้องการทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ วิศวกรข้อมุลในยุคสมัยใหม่ (Modern Data Engineer) ซึ่งมีบทหน้าที่ในการออกแบบและใช้งาน Data pipeline ที่เป็นการผสมผสานบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีในแบบ Multi-Clouds หรือ Multi-Platforms จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ของตนเอง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลและใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

หลักสูตร Big Data Engineer Using DevOps เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และ Data pipeline ให้มีความเหมาะสมกับโจทย์ทางธุรกิจ และสามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ซึ่งรวมถึงการทำ Big Data Analytics อย่างเช่น Descriptive Analytics ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้สอนได้นำประสบการณ์ตรงจากการเป็นผู้ลงมือทำ งานด้าน Data Engineer มาถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้เรียน ผ่านการบรรยายภาคแนวคิดทฤษฎีต่างๆ การสาธิต และการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Lab/Hands-on) ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ โดยใช้ระบบบน Cloud  Platform สามรายคือ Google Cloud Platform,, Microsoft Azure และ AWS โดยมีการสอน Services ต่าง ๆ เช่น Apache Spark, Google Cloud Storage, Google Dataproc, Google BigQuery, Google AI Platform, Azure DataLake, Azure HDInsight, Amazon S3, Amazon EMR, Amazon Athena, Amazon Sagemaker รวมถึงการใช้ Azure Pipeline สำหรับการพัฒนาตามแนวทาง CI/CD เป็นต้น

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

19,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

**รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน 

 

ตารางการฝึกอบรม

 • รุ่นที่ 6 : เริ่ม 17 พฤษภาคม 2566

 

ผู้สอน

 • ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด (ดูโปรไฟล์ >> ที่นี่)
 • รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ (ดูโปรไฟล์ >> ที่นี่)
 • ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ (ดูโปรไฟล์ >> ที่นี่)
 • อาจารย์เอกอนันต์ ทองแท้ (ดูโปรไฟล์ >> ที่นี่)
 • อาจารย์สมหมาย  กรังพานิช  (ดูโปรไฟล์ >> ที่นี่)

 

รูปแบบการอบรม

Physical Training

 • อาคารชุดสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 (ใกล้ MRT สามย่าน ทางออก 1) >> ดูแผนที่
 • ทุกวันพุธ และ วันพฤหัสบดี
 • เวลา 09:00 น. - 16:00 น. 

 

หลักสูตรที่เหมาะกับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนา Big Data และท่านที่ต้องการเป็น Big Data Professional โดยต้องมีความรู้พื้นฐานด้านไอที

 

ความรู้เบื้องต้นของผู้อบรม

 • มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน หรือเขียนคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งได้
 • มีความสนใจงานด้านวิเคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูล

 

Schedule

 

Course Outline

Module 1: Data Engineering in Big Data Ecosystem ( 1 Day)

 • Big Data ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลาย (3 ชม.) 
  • ความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีต่อการดำเนินงานด้านวิศวกรรมข้อมูล 
 • เทคโนโลยี Big Data และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในประเทศไทย (3 ชม.)
  • รูปแบบการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

Module 2: Designing Modern Big Data Architecture (1 Day)  

 • Big Data Life Cycle และเทคโนโลยีเกี่ยวข้อง (3 ชม.)
  • หลักการของ Data Warehouse และ Data Lake
  • หลักการการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ และการใช้ ChatGPT ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยี Apache Hadoop
 • Big Data as a Service บน Public Cloud Platform ต่าง ๆ (3 ชม.)
  • เปรียบเทียบ Big Data Services บน Public cloud กับระบบบน On-premise
  •  Big Data Services บน Microsoft Azure, GCP, AWS, Huawai Cloud, etc.

Model 3: Big Data Storage and Descriptive Analytics (2 Days)

       (ทำการสาธิตและลงมือปฎิบัติการทำเทคโนโลยีต่างๆที่เกียวข้องกับการทำ  Big Data)

 • Apache Hadoop HDFS & Hive (3 ชม.)
 • Google Cloud Storage และ Google BigQuery, Google DataProc (3 ชม.)
 • AWS S3, AWS Athena, AWS EMR (3 ชม.)
 • AZure DataLake, AZure HDInsight (3 ชม.)

Module 4: Big Data Processing using Apache Spark (2 Days)

 • หลักการด้าน Data Profiling, Data Cleansing, Data Transformation and Data Enhancement (3 ชม.)
 • ปรับพื้นฐานการพัฒนาโค้ดโปรแกรม Python (3 ชม.)
 • วิธีการสำรวจข้อมูล Exploratory Data Analysis ด้วย Apache Spark (3 ชม.) โดยมีการใช้ ChatGPT ช่วยพัฒนาโค้ด
 • วิธีการปรับปรุงและปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะสมกับการทำ Big Data Analytics ด้วย Apache Spark (3 ชม.) โดยมีการใช้ ChatGPT ช่วยพัฒนาโค้ด

Workshop #1: Preparing to be a Big Data Engineer (1 Day)

 • ลงมือปฎิบัติการเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Big Data ต่าง ๆ
 • ทำความเข้าใจข้อมูล และสร้าง Data Profile โดยมีการใช้ ChatGPT ช่วยพัฒนาโค้ด
 • การปฎิบัติการเพื่อใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการปรับปรุงและปรับแต่งข้อมูลให้มีคุณภาพ

Module 5: Data Ingestion & Fast SQL Services (1 Day )

 • การใช้ Big Data Services ในการดึงข้อมูลเข้า Data Lake เช่น Azure Data Factory, Google Cloud Pub/Sub
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Fast SQL Services เช่น Google Big Query

Module 6: Big Data DevOps (เนื้อหาใหม่ ปี 2023) (1 Day)

 • แนะนำการนำหลักการด้าน DevOps มาใช้ในงานด้าน Data Engineering และ Big Data
 • ทำความเข้าใจ Infrastructure as Code และ Containerize Applications
 • เรียนรู้กระบวนการพัฒนาโค้ด การทดสอบ และการนำโค้ดไปขึ้นระบบ (Deployment) ตามหลักการ CI/CD pipelines ด้วย Azure Pipelines

Workshop #2 Real Life with Professional Big Data Engineer  (1 Day )

 • ทดลองปฏิบัติงาน โดยสวมบทบาท Professional Big Data Engineer
 • โจทย์ทางธุรกิจและข้อมูลจริง
 • ลงมือทำโครงการปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล Big Data

Accepted payments


QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Over the counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


Regular

19,900.00 THB

Sales ended

*Price exclude VAT

Sales until: 16 May 2023 23:59Location Details


IMC Institute

LOCATION

141/7 Sakul Thai Surawong Tower, 7th Floor (Unit P8 Soi Surawong, Suriyawong Subdistrict, Bangrak District Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


IMC Institute

ศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการ ให้คำปรีกษา และจัดหลักสูตรอบรมทางด้านไอที