Practical Big Data Engineer รุ่นที่ 5 Zipevent

Practical Big Data Engineer รุ่นที่ 5

12 Sep - 18 Nov 2022
13:00 - 16:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


Practical Big Data Engineer #5

เรียนรู้การพัฒนา Big Data ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย

Hadoop, Google Cloud Platform, AWS, Azure

Hadoop HDFS, Hive, Apache Spark, Apache Airflow

Cloud Storage, Hadoop as a Service, Data warehouse as a Service

 

คำอธิบายหลักสูตร

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายสำหรับจัดการและประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้ง on-Premises Software และ on-Cloud Services ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและความต้องการทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ วิศวกรข้อมุลในยุคสมัยใหม่ (Modern Data Engineer) ซึ่งมีบทหน้าที่ในการออกแบบและใช้งาน Data pipeline ที่เป็นการผสมผสานบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีในแบบ Multi-Clouds หรือ Multi-Platforms จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ของตนเอง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลและใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

หลักสูตร Practical Big Data Engineer เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และ Data pipeline ให้มีความเหมาะสมกับโจทย์ทางธุรกิจ และสามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ซึ่งรวมถึงการทำ Big Data Analytics อย่างเช่น Descriptive Analytics ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้สอนได้นำประสบการณ์ตรงจากการเป็นผู้ลงมือทำ งานด้าน Data Engineer มาถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้เรียน ผ่านการบรรยายภาคแนวคิดทฤษฎีต่างๆ การสาธิต และการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Lab/Hands-on) ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ โดยใช้ระบบบน Cloud  Platform สามรายคือ Google Cloud Platform,, Microsoft Azure และ AWS โดยมีการสอน Services ต่าง ๆ เช่น Apache Spark, Google Cloud Storage, Google Dataproc, Google BigQuery, Google AI Platform, Azure DataLake, Azure HDInsight, Amazon S3, Amazon EMR, Amazon Athena, Amazon Sagemaker เป็นต้น 

ทั้งนี้สามารถทบทวนเนื้อหาการเรียนจากระบบออนไลน์เป็นเวลา 1 ปี หลังจบการอบรม

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

16,900 Baht exclude VAT 

**รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน 

 

ตารางการฝึกอบรม

 • รุ่นที่ 5 : เริ่ม 12 กันยายน 2565

 

Instructor

Dr.Sak Segkhoonthod (See Profile >> Here)
Assoc. Prof. Dr. Thanachart Numnonda (See Profile >> Here)
Asst. Prof. Natawut Nupairoj (See Profile >> Here)
Mr. Aekanun Thongtae (See Profile >> Here)

 

รูปแบบการอบรม

 1. Interactive Online Training  : ผ่าน Program Zoom (สำหรับการเรียน online 16 ครั้ง) ทุกวันจันทร์ และ พุธ เวลา 13.00-16.00 น. 
 2. Physical Training :  Skulthai Surawong Tower (Near MRT Sam Yan Exit  1) >> See Map  (สำหรับการทำ Workshop 2 ครั้ง) เวลา 9.00-16.00 น. 

 

หลักสูตรที่เหมาะกับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนา Big Data และต้องการเป็น Big Data Professional โดยต้องมีความรู้พื้นฐานด้านไอที

 

ความรู้เบื้องต้นของผู้อบรม 

 • มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน หรือเขียนคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งได้
 • มีความสนใจงานด้านวิเคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูล

 

Schedule

 

Course Outline

Module 1: Data Engineering in Big Data Ecosystem (2 Interactive Online Classes)  

 • Big Data ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลาย (3 ชม.) 
  • ความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีต่อการดำเนินงานด้านวิศวกรรมข้อมูล 
 • เทคโนโลยี Big Data และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในประเทศไทย (3 ชม.)
  • รูปแบบการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

Module 2: Designing Modern Big Data Architecture (2 Interactive Online Classes)

 • Big Data Life Cycle และเทคโนโลยีเกี่ยวข้อง (3 ชม.)
  • หลักการของ Data Warehouse และ Data Lake
  • หลักการการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
  • เทคโนโลยี Apache Hadoop
 • Big Data as a Service บน Public Cloud Platform ต่าง ๆ (3 ชม.)
  • เปรียบเทียบ Big Data Services บน Public cloud กับระบบบน On-premise
  •  Big Data Services บน Microsoft Azure, GCP, AWS, Huawai Cloud, etc.

Model 3: Big Data Storage and Descriptive Analytics (4 Interactive Online Classes)

       (ทำการสาธิตและลงมือปฎิบัติการทำเทคโนโลยีต่างๆที่เกียวข้องกับการทำ  Big Data)

 • Apache Hadoop HDFS & Hive (3 ชม.)
 • Google Cloud Storage และ Google BigQuery, Google DataProc (3 ชม.)
 • AWS S3, AWS Athena, AWS EMR (3 ชม.)
 • AZure DataLake, AZure HDInsight (3 ชม.)

Module 4: Big Data Processing using Apache Spark (4 Interactive Online Classes)

 • หลักการด้าน Data Profiling, Data Cleansing, Data Transformation and Data Enhancement (3 ชม.)
 • ปรับพื้นฐานการพัฒนาโค้ดโปรแกรม Python (3 ชม.)
 • วิธีการสำรวจข้อมูล Exploratory Data Analysis ด้วย Apache Spark (3 ชม.)
 • วิธีการปรับปรุงและปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะสมกับการทำ Big Data Analytics ด้วย Apache Spark (3 ชม.)

Workshop #1: Preparing to be a Big Data Engineer (1 Day - Physical Class Workshop)

 • ลงมือปฎิบัติการเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Big Data ต่าง ๆ
 • ทำความเข้าใจข้อมูล และสร้าง Data Profile
 • การปฎิบัติการเพื่อใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการปรับปรุงและปรับแต่งข้อมูลให้มีคุณภาพ

Module 5: Data Ingestion & Fast SQL Services (2 Interactive Online Classes)

 • การใช้ Big Data Services ในการดึงข้อมูลเข้า Data Lake เช่น Azure Data Factory, Google Cloud Pub/Sub
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Fast SQL Services เช่น AWS Athena, Google Big Query

Module 6: Automate Flow Process using Apache Airflow (2 Interactive Online Classes)

 • Overviewing of Apache Airflow: DAGs, Connectors, Tasks and Operations (3 ชม.)
 • วิธีการสร้าง Automate Flow Process เพื่อให้เกิดกระบวนการอัตโนมัติตั้งแต่นำเข้าข้อมูล ปรับแต่งข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสร้าง Reports ในแบบ Descriptive Analytics (3 ชม.)

Workshop #2 Real Life with Professional Big Data Engineer  (1 Day - Physical Class Workshop)

 • ทดลองปฏิบัติงาน โดยสวมบทบาท Professional Big Data Engineer
 • โจทย์ทางธุรกิจและข้อมูลจริง
 • ลงมือทำโครงการปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล Big Data

หมายเหตุ

* 1 Interactive Online Classes คือ 3 ชม. ต่อ 1 ครั้งช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.

** 2 Days -Physical Class Workshop คือ เรียนเต็มวัน 09.00 - 16.00 น. จำนวน 2 วัน ที่สถาบันไอเอ็มซี


Accepted payments


QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Over the counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


Regular

16,900.00 THB

Sales ended

Price exclude VAT

Sales until: 11 Sep 2022 23:59Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


IMC Institute

ศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการ ให้คำปรีกษา และจัดหลักสูตรอบรมทางด้านไอที