รางวัลเลิศรัฐ Zipevent

รางวัลเลิศรัฐ

16 Sep 2020 - 31 Aug 2021
08:00 - 23:59 (UTC+7)
Online Event

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการไทยประเภทกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน และเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาระบบราชการ ผ่านกลไกต่าง ๆ (ก.พ.ร. อ.ก.พ.ร. คตป.) เพื่อให้เกิด การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงานทั้งของรัฐและรัฐวิสาหกิจ