หลักสูตรสัมนาและการอบรมโครงการ PDPA and Cyber Security Zipevent

หลักสูตรสัมนาและการอบรมโครงการ PDPA and Cyber Security

26 Jan 2021
08:30 - 17:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้เล็งเห็นว่า การที่จะผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำงานด้วย Digital Technology ก็ดี การปรับตัวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ดี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็เผชิญกับอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งคือ ความขาดแคลนอย่างรุนแรงของบุคลากรที่มีความสามารถและความพร้อมที่จะทำงานด้าน Cyber Security และ เพื่อทำงานในการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และบริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด ร่วมจัดสัมนาโครงการ PDPA and Cyber Security Resource Development Series แบบออนไลน์ เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมและความเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติได้จริง และร่วมถึงบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในเทคโนโลยี

หัวข้อสัมนา

 1. การรับมือกับกฎหมายใหม่ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
  • กิจการของท่านอยู่ใต้บังคับของ PDPA หรือไม่?
  • ความยินยอม - เพียงพอ จำเป็น และเหมาะสมหรือไม่?
  • หน้าที่ตามสัญญา หรือ ความยินยอม?
  • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย - ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง?
  • Privacy Notice - แจ้งอย่างไรให้เหมาะสมและไม่เป็นภาระแก่องค์กร?
  • ใครควรเป็น DPO ขององค์กร?
  • ท่านมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างหากไม่ปฏิบัติตาม PDPA?
   • ความรับผิดทางกฎหมาย
   • ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ
 1. 7-Step to Protect Personal Data โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Microsoft คุณโอม ศิวะดิตถ์
  • คำแนะนำด้านการปรับใช้เทคโนโลยี Microsoft 365 เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. Essential IT Security for PDPA โดยผู้เชี่ยวชาญจาก A-Host คุณ เอกบรุษ สงวนพงษ์
  • การปกป้องข้อมูลสำคัญ (Data Protection) มีวิธีการใดบ้าง?
  • การควบคุมและจัดการการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ (Access Control) ควรคำนึงถึงเรื่องใด?
  • การตรวจสอบ, ติดตามและดูแลให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา (Monitor, Block and Audit and Secure Configuration) มีกระบวนการอย่างไร?

หัวข้อการอบรม

 1. PDPA Workshop โดยหลักสูตรจะครอบคลุม การตรวจสอบการปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ควรเริ่มอย่างไร และ การประเมินความพร้อมทาง IT Security ในองค์กร โดย One Law และ A-Host
  • การทำ PDPA Compliance Audit
   • Data Mining - แหล่งข้อมูล / เครื่องมือ / เป้าหมายและผลลัพธ์
   • Data Analysis - เป้าหมายและผลลัพธ์
   • Implementation - เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นต่อองค์กร
   • Maintaining Compliance – การตรวจทานและเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎหมาย
  • การทำการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ระบบงานและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
   • ภาพรวมของระบบ IT และ Infrastructure

Accepted payments


Bank Transfer

Krung Thai Bank (สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

Krung Thai Bank

Register


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

Seminar & Workshop Access

Sales until
26 Jan 2021 11:00

3,500.00 /Ticket

Sales ended

Sales until: 26 Jan 2021 11:00

Promo Code:


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


A-HOST Co., Ltd.

A-HOST Company Limited is a leading Software and Services company in Thailand. We are an authorized distributor and reseller of Oracle and Microsoft partner products ranging from database systems, to ERP applications, and Business Intelligence.