OSEDA 2017 Workshop Zipevent

OSEDA 2017 Workshop

15 - 16 Dec 2017
09:00 - 20:00 (UTC+7)
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Event Information


สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) ขอเชิญร่วมงาน OSEDA 2017 Seminar ในหัวข้อ Driving Digital Economy with Open Source ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) โดยมีการทำ Workshop กันในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และเป็นการสัมมนา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560

Workshop ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

เวลาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ห้อง 502
โรงแรม KU Home ชั้น 3
ห้องลีลาวดี
โรงแรม KU Home ชั้น 3
ห้องแคทลียา
09.00
-
12.00

“Git 101 Workshop”
รับ 25 คน
คุณสว่างพงษ์ หมวดเพชร
ITBakery

“Ansible :
Infrastructure as a Code”
รับ 25 คน

คุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์
MFEC
“IoT101 Workshop”
รับ 15 คน

คุณปริญญา เอกโพธิ์
KoMoMi
12.00-13.00-พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00
-
16.00

“Alfresco 101”
รับ 25 คน

คุณณัฐพล เนียมกสิพงษ์
B Circle

“Ansible : Infrastructure as a Code”

(ต่อ)

“IoT101 Workshop”

(ต่อ)

ค่าใช้จ่าย

- workshop ครึ่งวัน 800 บาท รวมอาหารว่าง 1 มื้อ
- workshop เต็มวัน 2000 บาท รวมอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ
สมาชิกสมาคม OSEDA รับส่วนลด 20%

หมายเหตุ ท่านอบรมที่โรงแรม KU Home สามารถนํารถยนต์มาจอดได้ที่จอดรถของโรงแรม บริเวณลานจอดสหกรณ์ [ คลิกดูแผนที่ ]


รายละเอียด workshop

Alfresco 101

The open source Enterprise Content Management software that handles any type of content, allowing users to easily share and collaborate on content.
Alfresco is the largest open source content management company in the world.

Workshop Duration: 3 Hours
Instructor: Nattaphon Neamkasipong with B Circle Teams
Room: ห้อง 502 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (มีคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้)

Outline

 • Introduction: What is Alfresco ECM?
 • Alfresco Key Feature and Benefit for Enterprise
 • Install and configuration Alfresco
 • How to user Alfresco in Organization
 • Alfresco Administrating

Git101

Git is a version control system for tracking changes in computer files and coordinating work on those files among multiple people. It is primarily used for source code management in software development.

Workshop Duration: 3 Hours

Instructor: สว่างพงศ์ หมวดเพชร, IT Bakery

Room: ห้อง 502 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (มีคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้)

Outline

1 วิธีการติดตั้ง Git บน windows และ Linux

2 โครงสร้างการทำงานของ Git เช่น Repository, Hash object

3 เริ่มต้นสร้าง project ใน Git

4 คำสั่งพื้นฐานการทำงานของ git pull, push, Reset, Checkout

5 การ Merging และ การ Rebasing

6 Git workflow การสร้าง Branch และการเชื่อมโยงกับ Remote Repository

7 การทำงานร่วมกัน (Collaboratiion) ในทีมงานโดยการใช้ Git เพื่อบริหารจัดการ การพัฒนา Software และการสร้าง Centrolize Git Repo เพื่อทำงานร่วมกัน

8 แนวคิดการสร้าง Branch Model ที่เหมาะสม ด้วย Gitflow


Ansible : Infrastructure as a Code

Ansible is software that automates software provisioning, configuration management, and application deployment. Designed for multi-tier deployments since day one, Ansible models your IT infrastructure by describing how all of your systems inter-relate, rather than just managing one system at a time.

Workshop Duration: 6 Hours
Instructor: Damrongsak Reetanon with MFEC team
Room: ห้องลีลาวดี โรงแรม KU Home ชั้น 3

*** ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมากเอง

Hand-on workshops include:

 • Introduction : What is Ansible?
 • Ansible Key Compoment
 • Installing Ansible
 • Ad-Hoc Commands
 • Introduction to Playbooks
 • Apply Ansible : Deployment Software
 • Overview of Ansible Galaxy

Iot101 workshop

เนื้อหาครอบคลุมด้านการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ที่เป็น IoT (Internet Of Things) เพื่อนำมาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น โดยสามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางระบบ Cloud โดยอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการพัฒนาคือ NodeMCU ESP8266 ร่วมกับ sensor ในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ซึ่งพัฒนาโปรแกรมบน Platform Arduino IDE และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้สร้าง Mini Project IoT 2 Way Switch เพื่อให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดไฟได้ทั้งจาก Smartphone หรือสวิทช์ไฟปกติที่บ้าน พร้อมทั้งยังประยุกต์ให้ควบคุมพัดลมดูดอากาศให้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้เทคโนโลยี IoT แนวโน้มในอนาคตและโอกาสในการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
 2. นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยอาศัยข้อมูลจากการตรวจวัด เช่นค่าอุณภูมิและความชื้น
 3. เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้งานระบบคลาวด์ในการควบคุมและสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ โดยใช้ Platform ต่าง ๆ ที่เปิดให้ทดลองใช้งานได้ฟรีทั้งของไทยและต่างประเทศ
 4. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำมาพัฒนาประเทศที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ในการที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. หลักการและเหตุผล เกี่ยวกับการนำ IoT มาประยุกต์ใช้งาน
 2. ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ
 3. เริ่มต้นติดตั้งชุดพัฒนาและทดสอบการทำงาน
 4. พัฒนาโปรแกรมตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น และส่งข้อมูลไปยัง Cloud ที่เป็น Open-source IoT Platform และปรับแต่งการแสดงผล
 5. Mini Project IoT 2Way Switch ควบคุมผ่าน Smart Phone

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียน นักศึกษา ช่าง วิศวกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเริ่มต้นและเรียนรู้หลักการในการพัฒนาชิ้นงานด้วยระบบสมองกลฝังตัว โดยใช้ชุดคิทสำหรับการเรียนรู้กับแผงควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน (IoT)

ความรู้พื้นฐานของผู้ที่จะเข้าร่วมอบรม

การอบรมการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IoT) เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้เข้าอบรมควรรู้จักหรือมีความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- การใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
- การเขียนโปรแกรมภาษา C / C++
- ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
- พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ฯลฯ

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอบรม

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่องต่อท่าน (ผู้อบรมนำมาเอง)
 • ชุดคิทสำหรับการเรียนรู้กับแผงควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน (IoT) (ตามรายการอุปกรณ์ด้านท้าย)

วันอบรมและระยะเวลา

อบรม วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 9:00 – 16:00 น.
สถานที่อบรม ห้องแคทลียา โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยากร คุณปริญญา เอกโพธิ์ - KoMomi

ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่าน***
- 2,000 บาท รวมอุปกรณ์
- ราคาข้างต้นรวมอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารว่าง 2 มื้อ

รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร IoT 1 วัน เนื้อหาหลักสูตร IoT 1 วัน


Accepted payments


Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

mPAY Wallet

Zipevent_payment

Pay via ATM

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

mPAY STATION

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


Git 101 Workshop : 15 ธันวาคม (ครึ่งเช้า)

800.00 THB

Sales ended
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ห้อง 502
workshop ครึ่งวัน 800 บาท รวมอาหารว่าง 1 มื้อ

Sales until: 16 Dec 2017 20:00

Alfresco 101 : 15 ธันวาคม (ครึ่งบ่าย)

800.00 THB

Sales ended
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ห้อง 502
workshop ครึ่งวัน 800 บาท รวมอาหารว่าง 1 มื้อ

Sales until: 16 Dec 2017 20:00

Ansible : Infrastructure as a Code : 15 ธันวาคม (เต็มวัน)

2,000.00 THB

Sales ended
โรงแรม KU Home ชั้น 3
ห้องลีลาวดี
รวมอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ

Sales until: 16 Dec 2017 20:00Location Details


สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

LOCATION

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร Bangkok, 10900 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส

ศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้งาน การศึกษา และการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ในทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ ชุมชน และนักพัฒนา เสริมสร้างความเข้าใจ รวมถึงความเชื่อมั่นในการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในวงกว้าง