การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovation foresight for sustainable development strategies) Zipevent

การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovation foresight for sustainable development strategies)

1 Apr 2021
09:00 - 17:30 (UTC+7)
Online Event & Chira Boonmak Hall Floor 3, National Institute of Development Administration

Event Information


การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

ภายใต้หัวข้อ

“การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Innovation foresight for sustainable development strategies”

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564  : เวลา 09.00 – 17.30 น.

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระบบออนไลน์

 (สำหรับผู้เข้าร่วมออนไลน์จะได้รับลิงค์ช่องทางเข้าร่วมงานเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563  เรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน “Innovation Foresight for Sustainable Development Strategies” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 17.30 น. โดยมีรูปแบบเป็นงาน Hybrid Conference และมีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้จัดงาน บุคลากร รวมถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

 

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของสถาบัน และเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ใน 12 กลุ่มสาขาวิชาของคณาจารย์ในสถาบันให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ

 

กิจกรรมการประชุมสัมมนา

การประชุมวิชาการเรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน “Innovation Foresight for Sustainable Development Strategies” ประกอบด้วยกิจกรรม

1) การปาฐกถาพิเศษโดย ดร. มูฮัมหมัด ยูนุส (Professor Muhammad Yunus, Ph.D.) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2006 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถรับฟังสดผ่านทางออนไลน์และจะได้รับลิงค์ช่องทางเข้าฟังเมื่อลงทะเบียนสำเร็จฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

2) การนำเสนอผลงานบทความวิจัย/บทความวิชาการของ 12 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่

 

กลุ่มย่อย

หัวข้อ (Sub-theme)

กลุ่มที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์

การคาดการณ์เชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านรัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มที่ 2 บริหารธุรกิจ  

Business Strategies for Time of Uncertainty

กลุ่มที่ 3 พัฒนาการเศรษฐกิจ

ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย

กลุ่มที่ 4 สถิติประยุกต์ 

Sustainable Development Indicators

กลุ่มที่ 5 การบริหารการพัฒนาสังคม

นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มที่ 6 การบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีนวัตกรรมในอนาคต

กลุ่มที่ 7  ภาษาและการสื่อสาร

การศึกษาเงา: วิธีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มที่ 8 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นำร่องการพัฒนามนุษย์และองค์การอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

กลุ่มที่ 9 นิติศาสตร์ 

กฎหมายกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มที่ 10 การจัดการการท่องเที่ยว

Smart technology and innovation in Tourism and Hospitality Industry

กลุ่มที่ 11 นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มที่ 12 วิทยาลัยนานาชาติ

Change Management

 

***ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกสาขาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคบ่ายได้ (รูปแบบการเข้ารับฟังของแต่ละสาขาสามารถดูได้จากระบบลงทะเบียนออนไลน์)

 

  Registration

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเฉพาะช่วงเช้า (Hybrid Conference)

ณ ห้องจิระบุญมาก และออนไลน์สดผ่านทาง Zipevent Live

(สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเฉพาะงานภาคเช้า 09.00 - 11.30 น. เพื่อรับฟังการแสดงปาฐกถานำเรื่อง โดย องค์ปาฐก และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ)

Register

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่าย

(สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.30 น. เพื่อรับฟังการแสดงปาฐกถาหรือเข้าร่วมงานภาคบ่าย เวลา 13.00 – 17.30 น. เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานบทความวิจัย/บทความวิชาการ โดยสามารถเลือกสาขาในภาคบ่ายได้ 1 สาขา )

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่าย
กลุ่มที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ (Hybrid Conference) ห้อง 3001 และผ่านระบบ ZOOM

Register

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่าย
กลุ่มที่ 2
บริหารธุรกิจ (Hybrid Conference) ห้อง 5002 และผ่านระบบ ZOOM
Register
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่าย
กลุ่มที่ 3
พัฒนาการเศรษฐกิจ (Hybrid Conference) ห้อง 6011 และผ่านระบบ ZOOM
Register
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่าย
กลุ่มที่ 4
สถิติประยุกต์ (Online Conference) ผ่านระบบ MS Team
Register
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่าย
กลุ่มที่ 5
การบริหารการพัฒนาสังคม (Hybrid Conference) ห้อง 3002 และผ่านระบบ ZOOM
Register
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่าย
กลุ่มที่ 6
การบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Online Conference) ผ่านระบบ MS Team 
Register
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่าย
กลุ่มที่ 7
ภาษาและการสื่อสาร (Hybrid Conference) ห้อง 5007 และผ่านระบบ ZOOM 
Register
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่าย
กลุ่มที่ 8
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Hybrid Conference) ) ห้อง 3003 และผ่านระบบ ZOOM
Register
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่าย
กลุ่มที่ 9 
นิติศาสตร์ (Hybrid Conference) ห้อง 6001 และผ่านระบบ ZOOM
Register
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่าย
กลุ่มที่ 10 
การจัดการการท่องเที่ยว (Hybrid Conference) ห้อง 6002 และผ่านระบบออนไลน์ 
Register
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่าย
กลุ่มที่ 11
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (Hybrid Conference) ห้อง 4008 และผ่านระบบ ZOOM
Register

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่าย
กลุ่มที่ 12
วิทยาลัยนานาชาติ (Hybrid Conference) ห้อง 6008 และผ่านระบบ ZOOM

Group 12 International College (Hybrid by Zoom Meeting and Room. 6008 at NIDA)

Register

 


Location Details


Online Event & Chira Boonmak Hall Floor 3, National Institute of Development Administration

LOCATION

Khwaeng Khlong Chan, Khet Bang Kapi Bangkok, 10240 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


National Institute of Development Administration (NIDA)

นิด้า (NIDA) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ เปิดสอนเฉพาะระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) และถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย