สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)” Zipevent

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)”

21 Jul 2017
10:00 - 16:00 (GMT+7)
Creative Economy Agency (CEA)
Business

Event Information


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)

เวลา : 21 กรกฎาคม  2560 | 10:00-16:00 น. 
สถานที่ : TCDC ห้อง Auditorium

สตาร์ทอัพคืออะไร?

สตาร์ทอัพ (Startup) คือ กิจการที่เริ่มต้นธุรกิจจากจุดเล็กๆ สามารถขยายเติบดตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ออกแบบให้ธุรกิจมีการทำซ้ำได้โดยง่าย (Repeatable) และขยายกิจการได้ง่าย (Scalable) มีการนำเทคโนโลยี และ/หรือนวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ มักเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่เคยมีใครคิดหรือทำมาก่อน

สตาร์ทอัพ (Startup) ส่วนใหญ่มีไอเดียเจ๋งแล้วแต่ไม่เคยทำธุรกิจแต่ไม่มีทีมก็ไม่ประสบความสำเร็จ และแน่นอนทีมสตาร์ทอัพที่ดีจะต้อง
1. มีเจ้าของไอเดีย ซึ่งมีแรงขับดัน และความตั้งใจสูง
2.ทีมพัฒนาโปรแกรมที่จะต้องประสานกับเจ้าของไอเดีย
3.คนที่ดูแลเรื่องการตลาด

ดังนั้นสตาร์ทอัพเจ้าของไอเดียจึงความมีความรู้เบื้องต้นเรื่อง ความแตกต่างระหว่างสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี (Startup vs SMEs) เรื่องกฎหมายการจ้างงาน เช่น การจ้าง outsourceทำงาน ,การเลิกจ้างงาน สัญญาจ้างงาน NDA NCA เรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (IP) การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ควรจดทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างและถ้าถูกละเมิดต้องทำอย่างไร และเรื่องกฎหมายธุรกิจ  

นอกจากนั้นเมื่อธุรกิจเริ่มเริ่มเติบโตขึ้นและเริ่มมีแผนธุรกิจเข้าที่เข้าทางแล้ว สตาร์ทอัพก็จะเริ่มหาเงินทุน ไม่ว่าจะในรูปแบบของนักลงทุน (VC) หรือ ระดมทุนแบบ Crowdfunding ซึ่งสตาร์ทอัพจะต้องมีความเข้าใจ term sheet ที่นักลงทุนมอบให้เพื่อทำสัญญาเข้าร่วมทุนกันต่อไป

TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy จึงจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)” ขึ้นเพื่อ:

 • ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่สตาร์ทอัพ (Startup) ควรรู้ เช่น กฎหมายกฎหมายการจ้างงาน เช่น การจ้าง outsourceทำงาน ,การเลิกจ้างงาน สัญญาจ้างงาน เรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (IP) การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ควรจดทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างและถ้าถูกละเมิดต้องทำอย่างไร และเรื่องกฎหมายธุรกิจ NDA, NCA
 • ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่จะมาปกป้องไอเดียต่างๆ ที่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา
 • แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน และวิทยากร
 • กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำหลัก และวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ใครที่ควรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้?

สตาร์ทอัพ (Startup) หรือผู้ที่สนใจธุรกิจสตาร์ทอัพ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา พนักงานประจำ ที่ต้องการเรียนรู้กฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)  

ทีมวิทยากร
ชาติพร บารมี 

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต International Economic Law, University of Warwick, UK
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Commercial Law, University of Bristol, UK

ประวัติการทำงาน

 • Partner : Legal Advisory Council Limited (ปี 2548 ถึงปัจจุบัน)
 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชาสัญญาสำคัญทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)

 

 

นัฐพงษ์ ท้วมเกร็ด

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Wisconsin Law School, USA

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ที่ปรึกษาอาวุโส กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ Booyoung Housing Company Limited (South Korea)
 • ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)


 

จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์ (หลัม)

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) International Commercial Law, University of Ken

ประวัติการทำงาน

- ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท จาร์เรทท์ ลอยด์ จำกัด (Jarrett Lloyd Co., Ltd) (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)

- ทีม law firm (ที่ปรึกษากฎหมาย) รายการ Opal Law Firm ช่อง GMM 25 (ปี 2558)

- ที่ปรึกษาอาวุโส ส านักงานกฎหมาย บริษัท แมควอลเดน แอนด์ เบลลีย์ จำกัด (McWalden & Bailey Co., Ltd) (ปี2552–2553)

- ทนายความ สำนักกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล คอนซัลแตนท์จำกัด (International Commercial Consultant Co., Ltd) (ปี 2551-2552)

- วิทยากรพิเศษ (ปี 2558 ถึงปัจจุบัน)

 

กำหนดการ

10.30 – 11.00     ลงทะเบียน

11.00 – 12.30     ความแตกต่างระหว่างสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี และกฎหมายที่สตาร์ทอัพต้องรู้เกี่ยวกับการจ้างน่วยงานนอกองค์กร (outsource)   

 1. ความแตกต่างระหว่างสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี (Startups VS SMEs)
 2. การจ้างงานหน่วยงานนอกองค์กร (outsource) และสัญญาว่าจ้าง
 3. สัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-disclosure agreement-NDA) และ สัญญาห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน (NCA)
 4. กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับStartup

13.30 – 15.30   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและterm sheet

 1. พื้นฐานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรรู้
 2. ความสำคัญของ term sheet
 3. กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสตาร์ทอัพ

15.30 – 16.00    ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาและเนื้อหาของสัมมนา   
    

ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 60 ที่นั่ง


พิเศษ!!

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์ หรือคำถามที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานมาได้ล่วงหน้า ทุกข้อสงสัยของท่านจะได้รับคำตอบจากทีมวิทยากรทางกฎหมายภายในงานสัมมนาครั้งนี้

หมายเหตุ

 1. บรรยายเป็นภาษาไทย
  2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที 
  3. หากเดินทางโดยรถส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่ อาคาร cat tower  
  *โดยมีค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท ทางทีมงาน ไม่มี คูปองจอดรถให้*

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

02 105 7428


Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.