งานสัมมนา “การส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” Zipevent

งานสัมมนา “การส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

15 Jan 2020
08:30 - 15:30 (UTC+7)
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Event Information


 

 

งานสัมมนา“การส่งเสริมความร่วมมือ

และสื่อสารข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

 

          สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับดูแล และมีภารกิจในการเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวก
          ในการให้บริการประชาชน การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตลอดจนผลักดันให้เกิดการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย โดย สพร. ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เพื่อให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีบริการดังกล่าวบนตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ จำนวน 21 บริการ และได้รับความร่วมมือในการติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐแล้ว จำนวน 119 จุดทั่วประเทศ

 

 

        

 

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้อง Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

 


Register


Sales ended

งานสัมมนา “การส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

FREE

Sales until: 14 Jan 2020 16:30Location Details


โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

LOCATION

559 ถนนราชปรารภ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี Bangkok, 10400 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)

พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้ บริการหรือ แอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล