Early Years Project #7: A change in the paradigm Zipevent

Early Years Project #7: A change in the paradigm

10 Jan - 21 Apr 2024
10:00 - 20:00 (UTC+7)
Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

Event Information


Early Years Project #7: A change in the paradigm

 

 

Early Years Project #7: A change in the paradigm

วันที่ 10 มกราคม - 21 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 20.00 น.

ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 7 (Early Years Project #7) ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เป็นโครงการเปิดพื้นที่แห่งการทดลอง สนับสนุนแก่ศิลปินรุ่นใหม่ ทั้งนี้หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงมาแล้ว 6 ครั้ง โดยมีศิลปินรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะจำนวนกว่า 80 คน Early Years Project (EYP) คือกระบวนการการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิลปินรุ่นใหม่ กรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนการบริหารจัดการนิทรรศการกลุ่มได้อย่างเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ ตั้งแต่เอกสารร่างโครงการพัฒนาสู่ผลสัมฤทธิ์อันเป็นรูปธรรมของผลงานศิลปะร่วมสมัยที่นำเสนอสู่ผู้ชม กระบวนการบ่มเพาะประสบการณ์ในโครงการได้แก่ การเขียนโครงการ ทักษะการวิเคราะห์-แยกแยะ ประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ ผลักดันส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ การเพิ่มพูนทักษะทางการรับฟังคำวิจารณ์ การสร้างเครือข่ายระหว่างศิลปิน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการศิลปะร่วมสมัย และการพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

 

ศิลปินรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อหัวข้อโครงการประจำปีครั้งที่ 7 โดยเสนอชื่อ “A change in the paradigm” การเปลี่ยนแปลงทัศนะ มุมมอง อัตลักษณ์การแสดงออกทางศิลปะร่วมสมัยผ่านมุมมองความคิด และความเชื่อของศิลปินในโครงการ “A change in the paradigm” เชื่อมโยงเข้ากับบริบทของยุคร่วมสมัยของโลกที่กำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนและรวดเร็ว ศิลปินรุ่นใหม่ในโครงการ EYP#7 นำเสนอผลงานผ่านภาษาศิลปะร่วมสมัยที่มีรากฐานจากการเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่จากปรากฏการณ์ทางสังคม ความเชื่อ การศึกษา เทคโนโลยีและการแสวงหาแนวทางการแสดงออกทางศิลปะใหม่ ตลอดจนกระบวนการเลือกเครื่องมือสื่อสารที่แตกต่างหลากหลาย สะท้อนกระบวนการคิดผ่านการเลือกสรรประเด็นที่ท้าทายกับกระบวนทัศน์ทางศิลปะที่ปรากฎในอดีต นอกจากนั้นศิลปินในโครงการยังเสนอทักษะการคิดวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัวที่เป็นแรงกระตุ้น ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สู่การเปิดประเด็นใหม่ๆ ให้ผู้ชมผลงานได้ร่วมคิดพิจารณาถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในโลกศิลปะร่วมสมัย

 

นิทรรศการนี้จึงเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนตัวตนที่หลากหลาย และชุดประสบการณ์ของศิลปินรุ่นใหม่ การทำความเข้าใจมุมมองทางความคิดใหม่ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินในโครงการ EYP#7

 

ศิลปิน

 • กนกวรรณ สุทธัง
 • จักรพันธ์ ศรีวิชัย
 • ณัฐณภัทร กุลนานันท์
 • ดลฤดี บุญแก้ว
 • นครินทร์ ปัญญาวงค์
 • นอเดียนา บีฮิง
 • เบญจรัตน์ เอี่ยมรัตน์
 • วัชรนนท์ สินวราวัฒน์

 

กรรมการตัดสิน

 • จักรวาล นิลธำรงค์ 
 • จิระเดช และพรพิไล มีมาลัย 
 • มิติ เรืองกฤตยา
 • ยุรี เกนสาคู
 • วิทยา จันมา
 • สืบแสง แสงวชิระภิบาล

 

cr. https://www.thailandexhibition.com


Location Details


Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

LOCATION

939 Rama I Road, Wang Mai, Pathumwan Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP