Digital Government Awards 2019 Zipevent

Digital Government Awards 2019

30 Oct 2019
08:00 - 13:00 (UTC+7)
ทำเนียบรัฐบาล

Event Information


           

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 12.00 น.

ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล

 

          ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่าประเทศไทยควรจะมีข้อมูลกลางที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลดิจิทัล การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล เพื่อจะได้ทราบถึงสถานภาพการดำเนินงานและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผน การกำหนดนโยบาย ตลอดจนการดำเนินโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ จะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายในหน่วยงาน

          นอกจากนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาด้านดิจิทัล ต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่สะท้อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ เพื่อให้หน่วยงานระดับนโยบายมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานะของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในเบื้องต้น และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการกำหนดนโยบายที่ถูกทิศทาง  สพร. จึงได้จัดทำโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งหวังว่า ข้อมูลที่ได้จะสะท้อนถึง ปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานระดับนโยบายได้นำไปประกอบการจัดทำและติดตามงานด้านนโยบายที่เหมาะสมต่อไป

 

 

 

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 12.00 น.

ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล

 

 


Register


Sales ended

ผู้เข้าร่วมงาน

FREE

Digital Government Awards 2019

Sales until: 28 Oct 2019 19:00Location Details


ทำเนียบรัฐบาล

LOCATION

ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล Bangkok, 10300 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)

พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้ บริการหรือ แอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล