ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุน depa Mini Transformation Voucher Zipevent

ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุน depa Mini Transformation Voucher

25 Mar - 18 May 2020
00:00 - 23:59 (UTC+7)
Online Event

Event Information


ขณะนี้ปิดการรับสมัครแล้ว ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/depathai/

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Depa Transformation Voucher

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ