งานเสวนาวิชาการและนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทางศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม Zipevent

งานเสวนาวิชาการและนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทางศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

18 Apr 2021
09:30 - 16:30 (UTC+7)
TCDC Bangkok

Event Information


งานเสวนาวิชาการและนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทางศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม โดยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีแนวความคิดมาจากการศึกษาความสนใจในประเด็นทางวัฒนธรรม (Cult) แบบเจาะลึกเฉพาะกลุ่ม (Kult) โดยให้เห็นประเด็นงานวิจัยทางวัฒนธรรมผ่านงานออกแบบสร้างสรรค์ ซึ่งนำเสนอใน 2 เนื้อหาหลัก ได้แก่ พื้นที่ วัฒนธรรมและศิลปะการออกแบบ (Cult/Kult: Locale) กับผลงานสร้างสรรค์จากบริบททางมนุษยศาสตร์และวัฒนธรรม (Cult/Kult: Human)

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น M TCDC กรุงเทพฯ

กำหนดการ
เสวนาวิชาการภาคเช้าหัวข้อ Cult/Kult: Locale 
พื้นที่ วัฒนธรรม และศิลปะการออกแบบ

10.00 - 10.30
ศาสตราจารย์กมล เผ่าสวัสดิ์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 - 12.15
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์รายบุคคล

เสวนาภาคบ่าย Cult/Kult: Human
ผลงานสร้างสรรค์จากบริบททางมนุษยศาสตร์และวัฒนธรรม

14.00 - 14.30
ศาตราจารย์รสริน กาสต์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.30 - 16.15
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์รายบุคคล

กำหนดการเต็ม คลิกที่นี่

ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา คลิกที่นี่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หรือรับชมเสวนาวิชาการและนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ผ่าน Facebook Live ได้ที่เพจสถาบัน Culture – Based Design Arts Ph.D.

งานเสวนาวิชาการและนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทางศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม Cult/Kult เป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการ Open Space @TCDC ที่เปิดพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อจัดกิจกรรม โดยไม่คิดค่าบริการและค่าเช่าสถานที่ เพื่อสนับสนุนพลังแห่งกลุ่มคนครีเอทีฟให้มาแสดงศักยภาพ

Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.