Creative Roundtable-19 AUG 2019: (Re) Thinking Design Zipevent

Creative Roundtable-19 AUG 2019: (Re) Thinking Design

19 Aug 2019
14:00 - 16:00 (UTC+7)
Creative Economy Agency (CEA)

Event Information


(For English, please scroll down)

CEA FORUM 2019

The Next Step to Creative Economy

15-20 สิงหาคม 2562

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง

CEA FORUM เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างความร่วมมือในอนาคต ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนของไทยตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจกระบวนการและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกระดับ  

CEA FORUM 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน 3 ด้าน คือ การจัดทำนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับธุรกิจและชุมชนนักสร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

กำหนดการ

Creative Roundtable

19 สิงหาคม 2562 | 14.00-16.00

สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

(Re) Thinking Design 

เวทีแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Design Thinking เพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

1. ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการออกแบบการสื่อสารโดยยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง จากสถาบันการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ (IIT) จึงมีความชำนาญด้านการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบเพื่อการสื่อสาร การออกแบบเพื่อปฏิสัมพันธ์ และการออกแบบบริการ ผศ.ดร.ชูจิตมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยต่างๆ มากมาย ทั้งกับบริษัทและองค์กรชั้นนำต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม และยังมีส่วนช่วยเหลือในการวิจัยการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชุมชน และการพัฒนาธุรกิจ

2. พงศธร ละเอียดอ่อน ผู้ก่อตั้ง FiF DESIGN Studio

- พงศธร ละเอียดอ่อน เป็นผู้อำนวยการด้านออกแบบของ FiF DESIGN studio ซึ่งให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดสินค้าแก่ลูกค้าในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่การวิจัยผู้บริโภค การวิเคราะห์ตลาดและเทรนด์ การพัฒนาแนวคิด การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการผลิต การสื่อสาร การตลาด และการสร้างแบรนด์ พงศธรมีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และกระบวนการผลิตเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ ทั้งในภาคธุรกิจ เอกชน และหน่วยงานรัฐ       

3. แพร ภิรมย์ ที่ปรึกษากลยุทธ์ความยั่งยืน

- แพร ภิรมย์ เป็นที่ปรึกษากลยุทธ์ความยั่งยืนให้กับองค์กรธุรกิจ รวมถึงการแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีประสบการณ์ในการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุน โดยเฉพาะการสร้างคุณค่าด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน

ดำเนินการสนทนา โดย พิเศษ วีรังคบุตร อาจารย์ประจำวิชา "Design Across Borders" แห่ง Stanford d.school

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency : CEA จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

CEA เป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกิดและเติบโตด้วยการจัดหาทรัพยากรความรู้และโอกาสในการพัฒนานักสร้างสรรค์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมกับการกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และภาคการผลิตจริง
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการในระดับสากล

ติดต่อ    

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

1160  ชั้น 2 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำนักงาน : (66) 2 105 7441 แฟกซ์ : (66) 2 105 7450

เวลาทำการ : เวลา 09.30 – 17.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)

------------------------------

CEA FORUM 2019

The Next Step to Creative Economy

15-20 August 2019

At Thailand Creative & Design Center Bangkok (TCDC Bangkok), The Grand Postal Building, Charoenkrung Road

A platform to exchange knowledge and share movements on the development of the creative economy policy that leads to development of creative district for business purpose, fostering the creative community and promoting creativity for enhancement of competitiveness.

The very first CEA FORUM 2019 is held on the occasion of one year anniversary of founding the Creative Economy Agency (Public Organization): CEA to provide knowledge on 3 aspects of development of the creative economy: creative economy policy formulation, creative district development for business and creative community and advocating creativity in business sector. 

Programme 

Creative Roundtable

19 August 2019 | 14.00-16.00

Location: Auditorium, M Fl., Front Building, TCDC Bangkok

(Re) Thinking Design 

Experience sharing from collective of experts who engage design thinking tool to enhance business and organization.

Asst. Prof. Dr. Chujit Treerattaphan, Associate Dean for Research School of Architecture and Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

- Prof.Dr. Chujit received a Ph.D. in Human-Centered Communication Design from Institute of Design, Illinois Institute of Technology (IIT). Her expertise covers user-centered design, design thinking, communication design, interaction design, and service design. She has been involved in a breadth of research with leading companies and organizations, Ministry of Public Health and Ministry of Justice. She devoted herself to design research for aging and disabilities, communities, and business development.

2. Phongsathorn Laiad-on, Founder, FiF DESIGN Studio

- As a chief design director of FiF DESIGN studio, Phongsathorn La-iad-on gives consultations on product development and marketing strategies for his customers, ranging from consumer research, market and trend analysis, concept development, product design, production, marketing and branding. Phongsathorn is also an expert in design thinking process and product development for both public and private sectors.

3. Prae Piromya, Sustainability Expert

- Prae is a creative strategist and passionate facilitator with a multidisciplinary approach to business concepts, customer solutions, and stakeholder value. Experienced in user research, design development, and strategy consulting, she values the importance of cultural, social, and environmental implications of production and services in the global era

Moderator & Speaker: Piset Virankabutra, Lecturer of "Design Across Borders", Stanford d.school

*Conducted in Thai

About Creative Economy Agency (Public Organization)

Creative Economy Agency (Public Organization): CEA is established under the government gazette on establishing the Creative Economy Agency (Public Organization) 2017 which was effective from 14 August 2018 onwards. Under the supervision of the Office of the Prime Minister, CEA is tasked with advancement of the creative economy in Thailand by collaborations with public and private sectors in order to drive forward the creative economy policy in parallel with developing the creative district and the creative industry. Consequently, entrepreneurs, designers and creative workforce in central and regional Thailand are equipped with resources and opportunities; collaborations between the creative industries and the real sector are encouraged for the advancement of the Thai products and services on the international market.

Creative Economy Agency (Public Organization)

1160 The Grand Postal Building, 2nd Floor,

Charoenkrung road, Bangrak, Bangkok 10500

Office: (66) 2 105 7441 Fax: (66) 2 105 7450

Office Hours: 9.30 – 17.30 hrs. (Monday - Friday)

 

Register


Creative Roundtable - 19 AUG 2019-Re Thinking Design

FREE

Sales ended

Sales until: 18 Aug 2019 16:00Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.