CharoenKrung : Civilization since 1864 Zipevent

CharoenKrung : Civilization since 1864

2 Aug - 30 Nov 2022
00:00 - 00:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


 

CharoenKrung : Civilization since 1864

 

 

 

โอกาสประวัติศาสตร์ ที่ผลงานของเราจะโกอินเตอร์ !!

Thai Creative Culture Center ร่วมกับ Fotoclub BKK ขอเชิญผู้ที่รักการถ่ายภาพ เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “CharoenKrung : Civilization since 1864”

ภาพที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ สิ่งก่อสร้างต่างๆ หรือวิถีชีวิตของย่าน “เจริญกรุง” จำนวน 10 ภาพ จะถูกคัดเลือกไปจัดแสดงในโครงการ Thai Creative Culture Initiatives ที่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย (Thai Cultural Center) ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2022 ถึง 30 พฤศจิกายน 2022

เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2022
==============================
คุณสมบัติผู้สมัครส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด
- เป็นบุคคลสัญชาติไทย
- เปิดรับภาพถ่ายจากช่างภาพมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
- เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 สิงหาคม 2022
- สมัครผ่านลิงค์ google form พร้อมแนบไฟล์ภาพได้ที่

ประกาศผล : วันที่ 20 สิงหาคม 2022
==============================
เกณฑ์ในการตัดสิน
* แนวคิดและความหมายของภาพ
* องค์ประกอบภาพที่น่าสนใจ
* ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
==============================
คณะกรรมการตัดสิน
ตัวแทนจาก Fotoclub BKK และ ตัวแทนจาก TCC
==============================
กติกาการเข้าร่วม
1. ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ พร้อมระบุบข้อมูลรูปภาพที่กำหนดไว้ในใบสมัครให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล กล้องโทรศัพท์มือถือ หรือ สแกนจากฟิล์ม สามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ
3. ความละเอียดของภาพ ขนาดด้านสั้นสุดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 pixels และมีขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 10 MB
4. ส่งไฟล์ในแบบ JPEG เท่านั้น
5. ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนำไปตีพิมพ์ในหนังสือและจัดนิทรรศการ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพต้นฉบับมาให้ทีมจัดงานภายหลัง
6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ ไม่มีเครดิตภาพหรือตัวอักษรหรือกราฟฟิกใดๆ บนภาพ
7. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดที่กำหนด รวมทั้งต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ในนิตยสาร หนังสือ หรือ ไม่เป็นภาพที่ขายใน Stock Photo ทุกแห่ง
9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานและผู้ถ่ายภาพ ผู้จัดงานสามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ที่ไม่แสวงกำไรโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่ายเพิ่มเติม
10. หากปรากฎว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
11. คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า