CEA Forum 2019: Creative Economy Forum Zipevent

CEA Forum 2019: Creative Economy Forum

15 Aug 2019
14:00 - 16:45 (UTC+7)
Creative Economy Agency (CEA)

Event Information


(For English, please scroll down)

CEA FORUM 2019

The Next Step to Creative Economy

15-20 สิงหาคม 2562

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง

CEA FORUM เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างความร่วมมือในอนาคต ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนของไทยตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจกระบวนการและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกระดับ  

CEA FORUM 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน 3 ด้าน คือ การจัดทำนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับธุรกิจและชุมชนนักสร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

กำหนดการ

15 สิงหาคม 2562 

 

Creative Economy Forum

สถานที่: ห้องฟังก์ชั่นรูม ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

13.00 - 14.00 น.

ลงทะเบียนและพิธีเปิดงาน CEA FORUM 2019

14.00-14.45 น.

การบรรยาย “ทำอย่างไรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเอสโตเนียถึงเติบโตอย่างก้าวกระโดด?” โดย อนู-มาจา ปัลลอก ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรมประเทศเอสโตเนีย

อนู-มาจา ปัลลอก จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลังจบการศึกษา อนู-มาจาได้เข้าทำงานที่ Enterprise Estonia หนึ่งในองค์กรยักษ์ใหญ่ของสาธารณรัฐเอสโตเนียที่ทำงานด้านการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ นวัตกรรม การท่องเที่ยวและการพัฒนาในระดับภูมิภาคเป็นเวลากว่า 10 ปี ก่อนที่จะเข้าทำงานในกระทรวงวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนานโยบายและมาตรการสำหรับการพัฒนาธุรกิจวัฒนธรรมและธุรกิจสร้างสรรค์จากมุมมองทางเศรษฐกิจที่เป็นความเชี่ยวชาญของเธอ

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย

14.45-15.30 น.

การบรรยาย “แผนพัฒนาศิลปะของสิงคโปร์: ความเป็นเลิศที่เป็นแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงประชาชน” โดย เคนเนท กว๊อก ผู้ช่วยผู้บริหาร ฝ่ายการวางแผนและการมีส่วนร่วม สภาศิลปะแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์

เคนเนท กว๊อก จบปริญญาตรีด้านวรรณคดีอังกฤษ และปริญญาโทด้านศิลปะการศึกษา ปัจจุบันดูแลนโยบายและหลักสูตรการพัฒนาการศึกษาและความสามารถด้านศิลปะ ตลอดจนงานแผนกวางแผนกลยุทธ์ แผนกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแผนกวิจัยของสภาศิลปะแห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ หนึ่งในโครงการสำคัญของเขาคือ งาน Our SG Arts Plan ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2561 โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดทำแผนการทำงานในด้านหลักๆ ของสภาฯ ในปี 2561-2565

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย

16.00-16.45 น. 

การบรรยาย “สาธารณรัฐอินโดนีเซียขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับประเทศได้อย่างไร?” โดย เค. จานดรา เนการา ผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency : CEA จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

CEA เป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกิดและเติบโตด้วยการจัดหาทรัพยากรความรู้และโอกาสในการพัฒนานักสร้างสรรค์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมกับการกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และภาคการผลิตจริง
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการในระดับสากล

ติดต่อ    

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

1160  ชั้น 2 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำนักงาน : (66) 2 105 7441 แฟกซ์ : (66) 2 105 7450

เวลาทำการ : เวลา 09.30 – 17.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)

------------------------------

CEA FORUM 2019

The Next Step to Creative Economy

15-20 August 2019

At Thailand Creative & Design Center Bangkok (TCDC Bangkok), The Grand Postal Building, Charoenkrung Road

A platform to exchange knowledge and share movements on the development of the creative economy policy that leads to development of creative district for business purpose, fostering the creative community and promoting creativity for enhancement of competitiveness.

The very first CEA FORUM 2019 is held on the occasion of one year anniversary of founding the Creative Economy Agency (Public Organization): CEA to provide knowledge on 3 aspects of development of the creative economy: creative economy policy formulation, creative district development for business and creative community and advocating creativity in business sector. 

Programme

15 August 2019  

 

Creative Economy Forum

Location: Function Room, 4 Fl., Front Building, TCDC Bangkok

13.00 - 14.00 

Registration & Opening Ceremony of "CEA FORUM 2019"

14.00-14.45 

Lecture “How Estonian Creative Industry Grows so Fast?” by Ms. Anu-Maaja Pallok, Advisor on Creative Industries, Ministry of Culture, Estonia

Anu-Maaja holds a degree in economics and international business administration. She joined the Ministry of Culture of the Republic of Estonia after 10 years of working in Enterprise Estonia, one of Estonia’s largest institutions for supporting entrepreneurship, innovation, tourism and regional development. She seeks to advocate policies, measures to develop culture and creative businesses from her expertise in economics.

*Conducted in English with Thai translation

14.45-15.30 

Lecture “Singapore Arts Plan: Excellence that Inspires People and Connects Communities” by Kenneth Kwok, Assistant Chief Executive, Planning and Engagement, National Arts Council, Singapore

Holding a B.A. in English Literature and an Ed.M in Arts in Education, Kenneth Kwok oversees arts education and capability development policies & programs. He is taking care of the departments of strategic planning, international relations and research. One of his key projects was the launch of the “Our SG Arts Plan” in October 2018 which charted the priorities of the National Arts Council, Singapore, for 2018 – 2022.

*Conducted in English with Thai translation

16.00-16.45  

Lecture “How to drive creativity through Indonesian value creation?” by Mr. K.Candra Negara, Director of International Relations, Indonesian Agency for Creative Economy

*Conducted in English with Thai translation

About Creative Economy Agency (Public Organization)

Creative Economy Agency (Public Organization): CEA is established under the government gazette on establishing the Creative Economy Agency (Public Organization) 2017 which was effective from 14 August 2018 onwards. Under the supervision of the Office of the Prime Minister, CEA is tasked with advancement of the creative economy in Thailand by collaborations with public and private sectors in order to drive forward the creative economy policy in parallel with developing the creative district and the creative industry. Consequently, entrepreneurs, designers and creative workforce in central and regional Thailand are equipped with resources and opportunities; collaborations between the creative industries and the real sector are encouraged for the advancement of the Thai products and services on the international market.

Creative Economy Agency (Public Organization)

1160 The Grand Postal Building, 2nd Floor,

Charoenkrung road, Bangrak, Bangkok 10500

Office: (66) 2 105 7441 Fax: (66) 2 105 7450

Office Hours: 9.30 – 17.30 hrs. (Monday - Friday)

 

Register


CEA forum

FREE

Sales ended

Sales until: 15 Aug 2019 17:00Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.