Big Data Foundation Training Zipevent

Big Data Foundation Training

16 - 17 Sep 2023
09:00 - 17:00 (UTC+7)
Network Training Center (NTC)

Event Information


หลักสูตร 2 วัน พร้อมรวมสอบใบรับรองมาตราฐานสากล The CCC Big Data Foundation Certification (CCC-BDF)

 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data, แหล่งข้อมูล Big Data ที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้จริง รวมถึงภาพรวมขององค์ประกอบและสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ Data mining (การทำเหมืองข้อมูล) 

 

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประสบการณ์ของผู้เรียนโดยใช้สองเทคโนโลยีที่สำคัญคือ Hadoop และ MongoDB ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในการจัดการกับ Big Data โดยผู้เรียนจะมีโอกาสได้ฝึกติดตั้งและใช้งานทั้งสองเทคโนโลยีนี้ผ่านการทำ Lab ซึ่งหลักสูตร Big Data Foundation นี้จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเทคโนโลยีการจัดการ Big Data รวมถึงทราบจุดประสงค์ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากชุดข้อมูลของ Twitter

 

หลักจากจบหลักสูตรนี้ผู้เรียนไม่เพียงแต่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Big Data เท่านั้นแต่จะทราบถึงขั้นตอนการพัฒนาการทำงานที่มีการใช้เทคโนโลยี Hadoop และ MongoDB มาเกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญคือความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดการกับ Big Data Journey ในอนาคต

 

ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมระดับกลางถึงระดับสูง ผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านฐานข้อมูล (Database) และสนใจที่จะเปลี่ยนขอบเขตงานไปในด้าน Big Data รวมถึง

 • วิศวกรระบบ
 • สถาปนิกไอที (IT Architects)
 • นักพัฒนาโปรแกรม
 • ผู้ดูแลระบบ

นอกจากนี้หลักสูตร Big Data Foundation ยังเหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญทั่วไป นักวิเคราะห์และวิจัยธุรกิจที่มีทักษะด้านไอทีอย่างสูงรวมถึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำประโยชน์ของ Big data ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผู้เรียนแต่ละคนจะได้ Certified รับรองและมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในด้านต่างๆดังต่อไปนี้:

 • พื้นฐาน Big Data
 • เทคโนโลยี Big Data
 • ระบบการจัดการ Big Data
 • แหล่งที่มาของ Big Data
 • การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) วิธีการและเครื่องมือที่ใช้
 • เทคโนโลยี Hadoop : ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งและออกแบบ, หลักการทำงานของ MapReduce รวมถึงวิธีการนำ Hadoop มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • เทคโนโลยี MongoDB : ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งและออกแบบ ,หลักการทำงานของข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูล รวมถึงวิธีการนำ MongoDB มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้

 • เข้าใจในเนื้อหาของ Big Data และหลักการของ Data Mining
 • สามารถระบุกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในการทำธุรกิจได้
 • สามารถติดตั้งและจัดการกับ Big Data ได้อย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้เทคโนโลยี Hadoop หรือ MongoDB 

 

สิ่งที่จำเป็นต้องมีก่อนการเรียน

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Big Data มาก่อน

 

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1 : แนะนำหลักสูตร

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • กำหนดการหลักสูตร
 • กิจกรรม
 • แบบทดสอบ
 • หนังสือเรียน
 • Cloud Credential Council® (CCC)
 • ประโยชน์ของ Certification

Module 2 : ความรู้พื้นฐาน Big Data

 • ประวัติ ภาพรวม และลักษณะเฉพาะของ Big Data
 • ภาพรวมของเทคโนโลยี Big Data 
 • เรื่องราวการทำงานที่ประสบความสำเร็จโดยใช้ Big Data
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Big Data
 • แผนงานและโครงการต่างๆที่มีการใช้ Big Data

Module 3 : แหล่งที่มาของ Big Data

 • แหล่งที่มาของข้อมูลองค์กร
 • แหล่งที่มาของข้อมูล Social media
 • แหล่งที่มาของข้อมูลสาธารณะ

Module 4 : Data Mining – หลักการและวิธีการ

 • แนะนำเนื้อหา Data Mining
 • วิธีการทำงานของ Data Mining

Module 5 : Data Mining – เทคโนโลยี Big Data โดยใช้ Hadoop

 • ความรู้พื้นฐานของ Hadoop
 • วิธีการติดตั้งและการออกแบบ
 • MapReduce
 • การประมวลผลข้อมูลด้วย Hadoop

Module 6 : Data Mining – เทคโนโลยี Big Data โดยใช้ MongoDB

 • ความรู้พื้นฐานของ MongoDB
 • วิธีการติดตั้งและการออกแบบ
 • ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลในรูปแบบกลุ่มของเอกสาร (Document Database)
 • แบบจำลองฐานข้อมูล

Module 7 : คู่มือเตรียมสอบ

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • ระดับการเรียนรู้ของหลักสูตร
 • ประกาศนียบัตร
 • คำแนะนำในการสอบ
 • เคล็ดลับสำหรับการสอบ
 • แบบจำลองข้อสอบ


ข้อสอบ

 • รูปแบบข้อสอบ: closed-book 
 • บริการสอบ : ทั้งแบบ online และแบบเอกสาร (paper-based)
 • คำถาม: 40 ข้อ
 • เกณฑ์สอบผ่าน: 65%

**ระยะเวลาสอบ: 60 นาที , เวลาพิเศษ 15 นาทีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา**

 

รายละเอียดหลักสูตร Big Data Foundation

Accepted payments


QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Over the counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


Buy Ticket

31,500.00 THB

Sales ended

โปรโมชั่นพิเศษ 31,500 บาท จากราคาปกติ 35,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)

Sales until: 31 Aug 2023 23:59Location Details


Network Training Center (NTC)

LOCATION

177/1 อาคาร บางกอกสหประกันภัย ชั้น 14 ยูนิต 1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Network Training Center Co., Ltd. (NTC)

ศูนย์อบรมที่ให้บริการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทางด้าน Computer Networking, IT Management, Programming, Software Development และอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี ไม่ว่าจะเป็น Cisco, CompTIA, Big data, CEH, VMWare, IoT (Internet of Things), PMI, EPI Data Centre, ITIL, DevOps, IT Management เป็นต้น ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified Trainer)