แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 Zipevent

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

12 Aug - 1 Oct 2020
09:00 - 17:00 (GMT+7)
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Education

Event Information


แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

1. ให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมนักศึกษาออกไป จนกว่าสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จะดีขึ้น โดยสามารถจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ได้

2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศได้จากแอปพลิเคชัน KMUTT Student
ดาวน์โหลดได้ที่ : http://onelink.to/f229s3

3. สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กำหนดให้เข้าร่วม 2 กิจกรรม หากยังไม่ครบ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่ทางคณะ ภาควิชาจัดขึ้น หรือจากสำนักงานกิจการนักศึกษาจัดขึ้นทาง Google Classroom โดยใช้รหัสห้องเรียน: dmtylqc
- จำนวนชั่วโมงกิจกรรม อนุโลมให้เข้าร่วม 100 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร แต่หากยังไม่ครบ ให้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่ทางคณะ ภาควิชาจัดขึ้น หรือจากสำนักงานกิจการนักศึกษาจัดขึ้นทาง Google Classroom โดยใช้รหัสห้องเรียน: gjmdjvn

ทั้งนี้ให้เข้าร่วมภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

4. สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ.


Location Details


King Mongkut’s University of Technology Thonburi

LOCATION

126 Pracha Uthit Rd, Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru Bangkok, 10140 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) | KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอน และงานวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก